Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzienie

Udostępnij na:

Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 roku o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 125, poz. 842) wprowadza wśród wielu zmian – jako nowe zadanie własne każdej gminy, obowiązek tworzenia zespołu interdyscyplinarnego.

Zgodnie z ustawą zespół interdyscyplinarny stanowi element gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i jest metodą pracy w tym obszarze, opartą na systemowej współpracy lokalnych instytucji, podmiotów i służb oraz na wielopłaszczyznowym podejściu do problemu przemocy.

W myśl art. 9b cytowanej ustawy „zespół interdyscyplinarny realizuje działania określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy” i jest istotnym elementem lokalnego systemu wsparcia przeciwdziałania przemocy w rodzinie o znaczeniu strategicznym i zadaniowym.

Mając na uwadze procedurę postępowania przy formalnym tworzeniu zespołu interdyscyplinarnego Uchwałą Rady Miasta Bartoszyce Nr VIII/55/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. został określony tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

Podjęcie powyższej uchwały było pierwszym krokiem w procedurze tworzenia zespołu interdyscyplinarnego.

Podstawą do powołania i funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego jest zawarcie porozumień między burmistrzem miasta, a podmiotami wchodzącymi w skład zespołu interdyscyplinarnego, „Uznając, że przemoc w rodzinie narusza podstawowe prawa człowieka, w tym prawo do życia i zdrowia oraz poszanowania godności osobistej, a władze publiczne mają obowiązek zapewnić wszystkim obywatelom równe traktowanie i poszanowanie ich praw i wolności, a także w celu zwiększania skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, dnia 25.10.2011 r. w bartoszyckim ratuszu zostały zawarte Porozumienia o Współpracy w Zespole Interdyscyplinarnym pomiędzy Burmistrzem Miasta Bartoszyce Panem Krzysztofem Franciszkiem Nałęczem , a osobami kierującymi danymi instytucjami.

Celem niniejszego porozumienia jest zapewnienie współpracy w zakresie tworzenia i skutecznej realizacji ustawowych zadań Zespołu Interdyscyplinarnego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zawarcie porozumienia ma istotny wpływ na działanie zespołu interdyscyplinarnego w kontekście zapisu, iż członkowie zespołu wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych i zawodowych. Dlatego też porozumienie stanowi jednocześnie formę zobowiązania do zapewnienia i stworzenia możliwości udziału w posiedzeniach i pracach zespołu wytypowanych przedstawicieli, właśnie w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych i zawodowych. Problem przemocy w rodzinie, a szczególnie krzywdzenie dzieci stanowi poważne wyzwanie społeczne, które wymaga szeroko zakrojonej współpracy międzyinstytucjonalnej. Zintegrowanie wszelkich zasobów jednostek wokół problemu daje szanse stworzenia jednolitej strategii wsparcia oraz podniesienia jakości świadczonej pomocy.

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – aktualne bazy teleadresowe (2021 rok)