Ewakuacja uczniów i nauczycieli

Udostępnij na:

STANDARDOWA PROCEDURA EWAKUACJI UCZNIÓW I NAUCZYCIELI Z BUDYNKU SZKOŁY

CEL PROCEDURY:
ZAPEWNIENIE SPRAWNEGO PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIA BEZPIECZNEJ EWAKUACJI UCZNIÓW I NAUCZYCIELI SZKOŁY ………………………………. W SYTUACJI WYSTĄPIENIA ZAGROŻENIA I PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA PROCEDURY
OKREŚLA TRYB POSTĘPOWANIA ORAZ UPRAWNIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI OSÓB REALIZUJĄCYCH NIEZBĘDNE DZIAŁANIE POCZĄWSZY OD STWIERDZENIA /MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA/ SYMPTOMÓW WSKAZUJĄCYCH NA KONIECZNOŚĆ PODJĘCIA CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z EWAKUACJĄ UCZNIÓW I NAUCZYCIELI Z BUDYNKU.

II. PODSTAWY URUCHOMIENIA PROCEDURY

 1. POŻAR /GDY NIESKUTECZNA JEST LIKWIDACJA POŻARU PODRĘCZNYMI ŚRODKAMI/;
 2.  ZAMACH TERRORYSTYCZNY /OTRZYMANIE INFORMACJI O PODŁOŻENIU ŁADUNKU WYBUCHOWEGO LUB INNEGO ŚRODKA NIEBEZPIECZNEGO/;
 3. ZAGROŻENIE NSCH /JEŻELI CZAS DOJŚCIA SKAŻONEGO OBŁOKU POWIETRZA JEST WIĘKSZY NIŻ 15 MINUT/;
 4. ZAGROŻENIE KATASTROFĄ BUDOWLANĄ;
 5. ZAGROŻENIE WYBUCHEM GAZU SPOWODOWANE AWARIĄ INSTALACJI GAZOWEJ;
 6. INNE.

III. SPOSÓB OGŁOSZENIA ALARMU – SYGNAŁY ALARMOWE

 1. Alarmowanie o zagrożeniach w budynku szkoły odbywa się w ramach wewnętrznego systemu alarmowania z wykorzystaniem sieci wewnętrznej urządzeń głośno mówiących.
 2. W każdym wypadku zagrożenia wymagającego ewakuacji kilkakrotnie powtarzamy /słowny komunikat – „EWAKUACJA” oraz sygnał dźwiękowy trwający 3 minuty/.
 3. Woźny szkoły przekazuje komunikat o ewakuacji do sekretariatu szkoły, na tej podstawie w klasach ogłasza się alarm i przystępuje do natychmiastowej ewakuacji.
 4. Ewakuację należy prowadzić w sposób zorganizowany kierując się ustaleniami procedury i aktualnie zaistniałą sytuacją.
 5. Komunikat o ewakuacji powinien być słownie doprowadzony do wszystkich osób znajdujących się w rejonie szkoły.

 

ŚWIADEK NIEBEZPIECZNEGO ZDARZENIA /ODBIORCA INFORMACJI/ ZOBOWIĄZANY JEST NATYCHMIAST POWIADOMIĆ SEKRETARIAT SZKOŁY TEL ………………………………………

IV. PRZYDZIAŁ OBOWIĄZKÓW I ORGANIZACJA DZIAŁANIA

1. WOŹNY:
W godzinach pracy szkoły – treść otrzymanej informacji /komunikatu/ o zagrożeniu przekazuje do:

 1. Dyrektora szkoły Tel. nr ……………………
 2. Sekretariatu Tel. nr ……………………
 3. Pokoju nauczycielskiego Tel. nr ……………………

Wstrzymuje wejście na teren szkoły
Po godzinach pracy szkoły – w pierwszej kolejności powiadamia specjalistyczne służby ratownicze – stosownie do zagrożenia a następnie informuje o zaistniałym zdarzeniu kierownictwo szkoły.

2. SEKRETARIAT SZKOŁY:

Zgodnie z decyzją Dyrektora Szkoły powiadamia:

 • Służbę dyżurną Policji Tel. nr 997
 • Służbę dyżurną PSP Tel. nr 998
 • Pogotowie Ratunkowe Tel. nr 999
 • Inne służby w zależności od potrzeb
 • Nadzoruje zabezpieczenie /ewakuację/ ważnego mienia, dokumentów, urządzeń, pieczęci itp.

3. DYREKTOR SZKOŁY

 • Podejmuje decyzję o zakresie ewakuacji /pełnej lub częściowej/;
 • Nadzoruje przestrzeganie ustaleń zawartych w niniejszej procedurze;
 • Nakazuje powiadomienie specjalistycznych służb ratowniczych;
 • Nakazuje uruchomienie elementów zabezpieczenia procesu ewakuacji w szczególności: transport, załadunek i ochrona dokumentacji szkoły, zabezpieczenie instalacji gazowej, wodnej i elektrycznej, otwarcie wyjść ewakuacyjnych;
 • Wprowadza zakaz wejścia i wjazdu na teren szkoły osób postronnych;
 • Organizuje akcję ratowniczą;
 • Zarządza ewakuację samochodów;
 • Określa miejsce deponowania ewakuowanego mienia;
 • Współdziała ze specjalistycznymi służbami ratowniczymi /PSP, Policją, Pogotowiem Ratunkowym, Pogotowiem Gazowym itp.

4. WYCHOWAWCY KLAS – NAUCZYCIELE

 • Ogłaszają alarm dla uczniów /klas/;
 • Nakazują opuszczenie budynku
 • Nadzorują przebieg ewakuacji uczniów /klasy/;
 • Nadzorują zabezpieczenie /ewakuację/ ważnego mienia i dokumentów;

5. DYŻURNY NAUCZYCIEL

 • Nadzoruje ewakuację samochodów;
 • Przekazuje na miejsce ewakuacji informację o zakończeniu ewakuacji;

6. PRACOWNICY ZATRUDNIENI W SZKOLE

 • W każdym z przypadków wymagającym ewakuacji należy postępować zgodnie z planem ewakuacji szkoły oraz ewakuować się drogami ewakuacyjnymi określonymi w procederze;
 • W przypadku zagrożenia lub wystąpienia skażenia chemicznego /NSCH/ w zależności od zaistniałej sytuacji należy postępować zgodnie z zaleceniami /pozostać na miejscu, ewakuować się/.

V. OGÓLNE ZASADY EWAKUACJI

 1. Ściśle stosować się do przekazywanych zaleceń;
 2. Wyłączyć i zabezpieczyć wszystkie urządzenia elektryczne i gazowe;
 3. Zakończyć pracę sprzętu komputerowego oraz zabezpieczyć dane informatyczne przed dostępemosób niepowołanych;
 4. Przygotować do ewakuacji /zabezpieczyć/ ważne wytypowane mienie, dokumenty, pieczęcie, środki finansowe itp.;
 5. Pozamykać okna;
 6. Wytypowane osoby do działań zabezpieczających ewakuację winny przystąpić do wykonywania przypisanych im zadań;
 7. Wszystkie osoby opuszczające szkołę powinny zabrać rzeczy osobiste i przystąpić do ewakuacji postępując zgodnie z postępującymi zaleceniami i udać się na wyznaczone miejsce ewakuacji -………………………………………../załącznik nr 6/;
 8. Nie zamykać pomieszczeń;
 9. Wychowawcy /nauczyciele/ informują woźnego o opuszczeniu klas przez uczniów;
 10. Wychowawcy /nauczyciele/ na miejscu ewakuacji sprawdzają obecność i przekazują informację do ……………………………………. Na nr tel……………………;
 11. Na miejscu ewakuacji nauczyciel i uczniowie przebywają do czasu otrzymania stosownej informacji, co do powrotu i kontynuacji nauki lub jej zakończenia.

 

VI. DROGI EWAKUACJI KIERUNKI EWAKUACJI

 1.  Ewakuacja uczniów /pracowników szkoły/ odbywa się: /Załącznik Nr 6/
  • z budynku ………………… przez wyjście ………………. oraz drogę ewakuacyjną ………….;
  • z budynku ………………… przez wyjście ………………. oraz drogę ewakuacyjną ………….;

 

VII. OBOWIĄZKI WYCHOWAWCÓW KLAS /SEKRETARIATU SZKOŁY/

 1. Opracować wewnętrzną procedurę stanowiącą załącznik uwzględniającą własne potrzeby i uwarunkowanie w szczególności w zakresie zabezpieczenia dokumentów /dzienników postępowania w przypadku pozostania uczniów w pomieszczeniach szkoły/;
 2. Posiadać wykaz ważnych dokumentów, urządzeń, pieczęci itp., które mają być zabezpieczone /ewakuowane/;
 3. Posiadać przygotowane pojemniki na dokumenty, pieczęci itp.;
 4. Przeszkolić uczniów w zakresie organizacji, przebiegu ewakuacji;
 5. Przeprowadzić próbą ewakuację klas w ramach godzin wychowawczych;

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wyznaczyć nauczycieli regulujących ruchem, zabezpieczających dokumenty, ważne mienie itp.;

Na terenie szkoły do czasu otrzymania innych dyspozycji pozostaje woźny szkoły oraz wyznaczone osoby funkcyjne – załącznik nr 7;

IX. PODSTAWA PRAWNA I ODNOŚNIKI

 1. USTAWA O OCHRONIE PPOŻ;
 2. ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE OC.