Bezpieczeństwo Publiczne Na Terenie Miasta Bartoszyce

Udostępnij na:

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, w tym również zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, reguluje ustawa o samorządzie gminnym, która traktuje powyższe jako zadania własne gminy.

Do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego zobowiązane są wszystkie organy władzy i administracji państwowej, szczególnie instytucje wyspecjalizowane w zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego, jak np. Policja, Państwowa Straż Pożarna, które to służby w realizacji swoich zadań wspierane są przez Straż Miejską i jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych.

Swój wkład w poprawę efektywności działania w/w służb mają również władze miejskie, które utrzymują Straż Miejską, oraz w miarę możliwości wspierają finansowo pozostałe służby, jednocześnie wpływając w ten sposób na podnoszenie poziomu poczucia bezpieczeństwa mieszkańców naszego miasta.

W czasie stanu klęski żywiołowej działaniami prowadzonymi w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia – jeżeli stan klęski żywiołowej wprowadzono tylko na obszarze miasta – kieruje Burmistrz.
W tym celu Burmistrz Bartoszyc w oparciu o ustawę o stanie klęski żywiołowej, powołał Miejski Zespół Kryzysowy, do zadań którego należy w szczególności:

 • monitorowanie występujących klęsk żywiołowych i prognozowanie rozwoju sytuacji;
 • realizowanie procedur i programów reagowania w czasie stanu klęski żywiołowej;
 • opracowywanie i aktualizowanie planu reagowania kryzysowego;
 • przygotowanie warunków umożliwiających koordynację pomocy humanitarnej;
 • realizowanie polityki informacyjnej związanej ze stanem klęski żywiołowej;

Obowiązki Przewodniczącego Zespołu pełni Burmistrz w skład zespołu wchodzą przedstawiciele Policji, Państwowej Straży Pożarnej i służby zdrowia oraz Dyrektorzy zakładów budżetowych miasta i kierownicy większości wydziałów Urzędu Miejskiego.
W celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia Zespół pracuje w czterech fazach :

 • w fazie zapobiegania Miejski Zespół podejmuje działania, które redukują lub eliminują prawdopodobieństwo wystąpienia klęski żywiołowej albo w znacznym stopniu ograniczają jej skutki.
 • w fazie przygotowania Miejski Zespół podejmuje działania planistyczne dotyczące sposobów reagowania na czas wystąpienia klęski żywiołowej, a także działania mające na celu powiększenie zasobów sił i środków niezbędnych do efektywnego reagowania.
 • w fazie reagowania Miejski Zespół podejmuje działania polegające na dostarczeniu pomocy poszkodowanym, zahamowaniu rozwoju występujących zagrożeń oraz ograniczeniu strat i zniszczeń.
 • w fazie odbudowy Miejski Zespół podejmuje działania mające na celu przywrócenie zdolności reagowania, odbudowę zapasów służb ratowniczych oraz odtworzenie kluczowej dla funkcjonowania miasta infrastruktury telekomunikacyjnej, energetycznej, paliwowej, transportowej i dostarczania wody.

Miejski Zespół Reagowania zbiera się na posiedzeniach (co najmniej raz na kwartał a także w zależności od potrzeb), na których analizuje sytuację na terenie miasta, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń: pożarowych, powodziowych, ekologicznych, związanych z okresem zimowym, itp.

Rolę służby dyżurnej Miejskiego Zespołu Reagowania, której zadaniem jest zbieranie i rejestrowanie informacji o zdarzeniach z terenu naszego miasta oraz przekazywanie ich Szefowi Miejskiego Zespołu Reagowania, sprawuje:

 1. Całodobowo: Powiatowe Centrum Dyspozycyjno- Alarmowe przy Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach tel. (0-89) 764 98 00 oraz 998,
 2. W godzinach pracy urzędu ( 7.00 – 15.00) – sekretariat Burmistrza Bartoszyc w Urzędzie Miasta w Bartoszycach, ul. Boh. Monte Cassino 1 – tel. 089 762 98 04;