Kalendarz wyborczy do Parlamentu Europejskiego w dniu 25 maja 2014 r.

Udostępnij na:
  • W Rzeczypospolitej Polskiej wybiera się 51 posłów do Parlamentu Europejskiego.
  • Dzień wyborów wyznaczam na niedzielę dnia 25 maja 2014 r.
  • Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy stanowiący
  • załącznik do postanowienia.

KALENDARZ WYBORCZY DLA WYBORÓW POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
W DNIU 25 MAJA 2014 R.

Data wykonania czynnościwyborczych*) Treść czynności wyborczych
do dnia 5 kwietnia 2014 r. – zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej:– przez organ partii politycznej o utworzeniu komitetu wyborczego,– przez pełnomocnika wyborczego o utworzeniu koalicyjnego komitetu

wyborczego lub o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców

do dnia 7 kwietnia 2014 r. – powołanie okręgowych komisji wyborczych,– powołanie rejonowych komisji wyborczych
do dnia 15 kwietnia 2014 r.do godz. 24:00 – zgłaszanie list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego
do dnia 20 kwietnia 2014 r. – utworzenie obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej,zakładach karnych i aresztach śledczych, domach studenckichi zespołach tych domów oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerów
do dnia 25 kwietnia 2014 r – podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodówgłosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych,w tym o siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych dla

głosowania korespondencyjnego i o lokalach przystosowanych do potrzeb

osób niepełnosprawnych,

– zgłaszanie przez armatorów wniosków o utworzenie obwodów głosowania

na polskich statkach morskich

do dnia 2 maja 2014 r. – zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocnikówkomitetów wyborczych
do dnia 4 maja 2014 r. – powołanie przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) obwodowychkomisji wyborczych,– podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów

głosowania utworzonych za granicą oraz siedzibach obwodowych

komisji wyborczych, w tym o siedzibach obwodowych komisji wyborczych

właściwych dla głosowania korespondencyjnego,

– zgłaszanie wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) przez wyborców

niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju,

w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych

w alfabecie Braille’a,

– sporządzenie spisów wyborców przez gminy

od dnia 4 maja 2014 r.do dnia 11 maja 2014 r. – składanie przez żołnierzy pełniących zasadniczą lub okresową służbęwojskową oraz pełniących służbę w charakterze kandydatów na żołnierzyzawodowych lub odbywających ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe,

a także ratowników odbywających zasadniczą służbę wojskową w obronie

cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania oraz policjantów z jednostek

skoszarowanych, funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, Straży

Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniących

służbę w systemie skoszarowanym, wniosków o dopisanie do wybranego

przez nich spisu wyborców sporządzanego dla miejscowości,

w której odbywają służbę

od dnia 10 maja 2014 r.do dnia 23 maja 2014 r.

do godz. 24:00

– nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach publicznychnadawców radiowych i telewizyjnych przygotowanych przez komitetywyborcze
do dnia 10 maja 2014 r. – zgłaszanie konsulowi przez wyborców zamiaru głosowania korespondencyjnegoza granicą
do dnia 11 maja 2014 r. – składanie wniosków przez wyborców niepełnosprawnych o dopisanie ichdo spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowaniana obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce stałego zamieszkania,

– zgłaszanie wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) przez wyborców

niepełnosprawnych zamiaru głosowania w lokalu wyborczym przy użyciu

nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a

do dnia 15 maja 2014 r. – podanie przez okręgowe komisje wyborcze, w formie obwieszczenia,informacji o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do ParlamentuEuropejskiego,

– składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

do dnia 20 maja 2014 r. – składanie wniosków przez wyborców przebywających czasowo na obszarzegminy lub wyborców nigdzie niezamieszkałych o dopisanie do spisuwyborców
do dnia 22 maja 2014 r. – zgłaszanie przez wyborców przebywających za granicą wniosków o wpisaniedo spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą,– zgłaszanie przez wyborców przebywających na polskich statkach morskich

wniosków o wpisanie do spisów wyborców w obwodach głosowania

utworzonych na tych statkach

w dniu 23 maja 2014 r.o godz. 24:00 –  zakończenie kampanii wyborczej
w dniu 25 maja 2014 r.godz. 7:00–21:00 –  głosowanie