Program Ochrony Środowiska

Udostępnij na:

Cel i zakres programu

Celem  opracowania jest wytyczenie kierunków i zaplanowanie działań w zakresie ochrony środowiska, które będą realizowane w gminie miejskiej Bartoszyce w latach 2012-2015. Realizacja działań przyczyni się do osiągnięcia celów „Programu ochrony środowiska dla powiatu bartoszyckiego”, „Programu ochrony środowiska województwa warmińsko-mazurskiego”, jak również „Polityki ekologicznej państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016”.
W programie ochrony środowiska dla Miasta Bartoszyce zawarto w szczególności:

  • charakterystykę miasta oraz obecnego stanu środowiska w mieście (zasobów, jakości, działań systemowych),
  • opis narzędzi i instrumentów realizacji programu wraz z opisem uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych,
  • środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawnoekonomiczne i środki finansowe.
  • cele ekologiczne;
  • priorytety ekologiczne;
  • poziomy celów długoterminowych;
  • rodzaj i harmonogram działań proekologicznych;
  • opis metod kontroli wdrażania programu.