Pozyskane fundusze zewnętrzne w latach 2017-2023

Udostępnij na:


Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020

  1. Uzbrojenie terenów na obszarze osiedla 650-lecia w Bartoszycach – etap I
  2. Rozwój e-usług publicznych w Gminie Miejskiej Bartoszyce
  3. Inwestycje w odnawialne źródła energii w Gminie Miejskiej Bartoszyce
  4. „Rewitalizacja Starego Miasta w Bartoszycach – etap I”
  5. Termomodernizacja budynku przy ul. Wajdy 10 w Bartoszycach
  6. Termomodernizacja budynku przy ul. Hubalczyków 2 w Bartoszycach
  7. Przebudowa i adaptacja byłego dworca kolejowego w Bartoszycach
  8. Rewitalizacja i zagospodarowanie na cele turystyczne Bramy Lidzbarskiej w Bartoszycach
  9. „Bartoszyckie szkoły stawiają na kompetencje kluczowe”
10.  „STOP COVID-19 – realizacja na terenie miasta Bartoszyce działań w zakresie przeciwdziałania epidemii COVID-19 na rzecz podmiotów i pracowników świadczących usługi wspierające oraz osób z nich korzystających”

Zadania realizowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych

  1. Rozbudowa drogi gminnej nr 201035N-ul. Nad Łyną w Bartoszycach
  2. Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Jeziorna w Bartoszycach
  3. Przebudowa drogi gminnej ul. Kochanowskiego w Bartoszycach
  4. Przebudowa ulicy Staszica w Bartoszycach
  5. Przebudowa ulicy Chopina w Bartoszycach
  6. Przebudowa ulicy Sosnowej w Bartoszycach
  7. Przebudowa ul. Broniewskiego w Bartoszycach – etap II
  8. Przebudowa kładki dla pieszych nad rzeką Łyną w ciągu ulicy Drzewnej w Bartoszycach
  9. Przebudowa i adaptacja byłego dworca kolejkowego w Bartoszycach
10. Przebudowa Placu Boh. Westerplatte i Parku Miejskiego w Bartoszycach
11.
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Bartoszycach
12. Budowa Otwartej Strefy Aktywności OSA w Bartoszycach – ul. Nowowiejskiego
13. Budowa Otwartej Strefy Aktywności OSA przy ul. Wajdy w Bartoszycach
14.
Bank Gospodarstwa Krajowego – Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Wolskiego w Bartoszycach
15. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
16.
Wieloletni rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
17. Program „Opieka 75+” na rok 2021 
18. Program Wieloletni „Senior+” na lata 2021-2025 edycja 2021
19. Program „MALUCH+” – Utworzenie i dofinansowanie miejsc opieki u dziennego opiekuna 
20. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Bartoszyce
21. Wieloletni Rządowy Program „Posiłek w Szkole i w Domu” na lata 2019-2023
22. Program „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022
23. Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”- edycja 2022
24. Program „Opieka 75+” – edycja 2022
25. Program „Korpus Wsparcia Seniorów” – edycja 2022
26.
Program wieloletni „Senior+” na lata 2021-2025 edycja 2022 Moduł 2 – zapewnienie funkcjonowania dziennego domu „Senior+” w Bartoszycach
27. Dostosowanie pomieszczeń byłego Gim. nr 2 w Bartoszycach do wymagań w zakresie p.poż wraz z adaptacją na szkołę muzyczną
28. Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników
29. Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023”
30. Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023
31. Wieloletni Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
32. Program „Opieka 75+” – edycja 2023
33. Program wieloletni „Senior+” na lata 2021-2025, edycja 2023
34. Program „Korpus wsparcia seniorów ” – edycja 2023
35. Projekt „Bliscy nie krzywdzą – bliscy kochają II”
36. Przebudowa ul. Andersa w Bartoszycach

Pozostałe fundusze zewnętrzne

  1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – Program Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – Projekt „Zdalna szkoła”
  2. Cyfrowa Gmina: „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”
  3. Cyfrowa Gmina – Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC)
  4. Budowa targowiska w mieście Bartoszyce

 

Program Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja

  1. „Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 512 wraz z budową przeprawy mostowej na rzece Łynie w miejscowości Bartoszyce”