Informacje ogólne

Udostępnij na:

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – złożenie deklaracji

 

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:
Urząd Miasta Bartoszyce ul. Monte Cassino 1
Wydział Techniczno-Komunalny pok. nr 3

Za właściciela nieruchomości w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości uważa się:
• współwłaścicieli
• użytkowników wieczystych
• jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu
• inne podmioty władające nieruchomością;

Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową.

Godziny przyjmowania klientów:

poniedziałek 8:00 – 16:00
wtorek 7:00 – 15:00
środa 7:00 – 15:00
czwartek 7:00 – 15:00
piątek 7:00 – 15:00

tel. kontaktowy: 89 762 98 75

Opłaty:
• złożenie informacji – bez opłat
• opłata skarbowa za złożenie w organie administracji publicznej dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz od jego odpisu, wpisu lub kopii – 17,00 zł.

Opłatę skarbową można uiścić:
• w kasie Urzędu Miasta Bartoszyce:
Poniedziałek w godzinach 8:15 – 15:15
Wtorek – Piątek w godzinach 7:15 – 14:15
• bezgotówkowo na konto Gminy Miejskiej Bartoszyce:
Bank Millennium SA
Oddział Bartoszyce
29 1160 2202 0000 0000 6190 9659

Zwolnienie z opłaty skarbowej przysługuje wtedy, gdy pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu (matce, ojcu, babci, dziadkowi), zstępnemu (synowi, córce, wnukowi, wnuczce) lub rodzeństwu.
Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018 r., poz. 1454 z późn. zm.);
• Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 900 z późn. zm.).

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób:
selektywny (segregowane) wynosi: 14 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość,
nieselektywny (niesegregowane) wynosi: 21 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.