Problemy uzależnień – alkohol, narkotyki, przemoc

Udostępnij na:

Niebieska Linia – 0 801 120 002

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Jednym z zadań Pogotowia jest prowadzenie ogólnopolskiego telefonu interwencyjno-informacyjnego dla osób krzywdzonych przez najbliższych, który czynny jest w dni powszednie i soboty w godz. 10.00-22.00, a w niedziele i święta w godz. 10.00-16.00. Pod numerem 022 666-28-50 (pon-śr) można skontaktować się prawnikiem. Osoby telefonujące do „Niebieskiej Linii” mogą uzyskać pomoc psychologiczną, wsparcie, poradę prawną oraz informacje o placówkach, które udzielają pomocy w pobliżu miejsca zamieszkania klienta.

Pomarańczowa Linia – 0 801 140 068

System pomocy rodzicom, których dzieci upijają się. Infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 14.00 do 20.00 (telefon informacyjno-interwencyjny).
Siedziba infolinii 0 801 14 00 68 mieści się w Profilaktyczno-Rozwojowym Ośrodku Młodzieży i Dzieci „PROM”
90-252 Łódź , ul. Jaracza 40
tel: (0-42) 630 03 73 fax: 639 97 76
e-mail: prom@prom.org.pl
http://www.prom.org.pl
Narkotyki, narkomania – 0 801 199 990
Telefon oferuje: informację o sieci profesjonalnej pomocy, miniedukację, wsparcie psychologiczne.
Czynny od 16.00 do 21.00 codziennie. Całe połączenie płatne tylko 35 gr.

Infolinia Stowarzyszenia KARAN – 0 800 12 02 89

Informacja skierowująca i pomoc w problemach związanych z narkotykami.
Połączenie bezpłatne, czynne od pn. do pt., w godzinach 10.00 – 17.00

LINIA NIEOBOJĘTNYCH – 0 801 188 288

Linia ta uruchomiona w ramach społecznej kampanii edukacyjnej „Alkohol – nieletnim dostęp wzbroniony”

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Urząd Miasta Bartoszyce
ul. Boh. Monte Cassino 1
tel.762 98 55 pok. 24
w godz. 7.30 –15.00
Inicjuje działania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych , w szczególności:
Podejmuje czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.
Osoby, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują:
rozkład życia rodzinnego,
demoralizację dzieci i młodzieży,
systematycznie zakłócają spokój i porządek publiczny
mogą być zgłaszane do komisji, która może skierować daną osobę na badanie przez lekarza biegłego. Biegły wydaje opinię, czy dana osoba jest uzależniona od alkoholu. O zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu orzeka sąd. Pismo do komisji z wnioskiem o rozpatrzenie opisanej sprawy, można składać osobiście lub przesłać pocztą.

Grafik Dyżurów Specjalistów w Punkcie Informacyjno- Konsultacyjnym PCPR

ul. Pieniężnego 10A, III piętro, pokój nr 1 , telefon 762 97 55
Pracownik socjalny – każdy dzień tygodnia 7.30 – 15.30
Radca prawny – piątek 8.00 – 13.00

Studencka Poradnia Prawna – MOPS

ul. Pieniężnego 10 A, p. 19 A (parter)
Porad udzielają- Julita Samul, Marcin Ignatowski, Anna Żurawiecka, Tomasz Zakrzewski w każdą sobotę w godz. od 9.00 do 13.00

Stowarzyszenie Na Rzecz Profilaktyki i Terapii Uzależnień „Źródło”

Punkt konsultacyjny – ul. Marksa 10 tel. 762 64 82
1. Punkt pomocy administracyjno – prawnej – Porady w zakresie prawa cywilnego, karnego, rodzinnego, administracyjnego, pracy oraz pisanie pism sądowych i procesowych (Eugenia Ozimkiewicz) – wtorek w godz. 15.00 – 17.00
2. Punkt pomocy psychologiczno- terapeutycznej (AleksandraTarasewicz) – niedziela w godz. 9.00 – 10.30

Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział w Bartoszycach

Konsultacje ze specjalistą w zakresie profilaktyki uzależnień (Katarzyna Malinowska)
wtorek w godz. 15.00 – 19.00, ul. Hubalczyków 2

Stowarzyszenie Klub Abstynenta „FENIKS”

ul. Gdańska 2 tel. 801 11 28
przy Parafii Świętego Brata Alberta

Grupy samopomocowe

AA ,, NADZIEJA” ul. Gdańska, plebania przy kościele Św. Brata Alberta
spotkania we wtorki o godz. 19.00
spotkania otwarte w niedziele o godz. 18.00

AA ,, EWA” ul. Pieniężnego – budynek MOPS
spotkania w poniedziałki i piątki o godz. 17.00

Grupa DDA ul. Gdańska – plebania przy kościele Św. Brata Alberta

spotkania środy 18.00 – 20.00 (mitingi zamknięte)

Punkt Konsultacyjny MONAR

ul. Sikorskiego 6 w Bartoszycach tel. 606 642 940
Punkt Konsultacyjny – konsultacje dla osób uzależnionych i eksperymentujących z substancjami psychoaktywnymi
Wtorek – 14.00 -16.00
Środa – 14.30 – 15.30
Czwartek – 13.00 – 14.00
Piątek – 13.00 – 15.00

Komenda Powiatowa Policji w Bartoszycach

ul. Warszawska 9 tel. 997, 089 762 82 00
tel. zaufania policji 0 800 108 989
Rewir dzielnicowych tel. 089 762 82 51 (52), (54)
Zespół ds. nieletnich i patologii społecznej tel. 089 762 82 59
Sekcja Prewencji – tel. 089 762 82 40, sekretariat 089 762 82 41
Sekcja Kryminalna – tel. 089 762 8230, sekretariat 089 762 82 31
REFERAT Dochodzeniowo – Śledczy – tel. 089 762 82 70
Sekretariat 089 762 82 31

Komisariat Policji w Górowie Ił.
ul. Kościuszki 13, tel. 089 763 08 40, od poniedziałku do piątku 7.30 – 15.30

Posterunek Policji w Sępopolu
ul. Wojska Polskiego 6, tel. 089 761 35 97, od poniedziałku do piątku 7.00 – 15.00

Komisariat Policji w Bezledach
Bezledy 47, tel. 089 763 08 70, od poniedziałku do piątku 7.15 – 15.15

Posterunek Policji w Bisztynku
ul. Wojska Polskiego 10, tel. 089 767 75 70, od poniedziałku do piątku 7.00 – 15.00

Rejonowy Sąd w Bartoszycach

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
ul. Warszawska 3 tel. 089 762 22 96

Prokuratura Rejonowa w Bartoszycach

ul. Boh. Warszawy 33 tel. 089 762 22 48, 089 762 22 49