Rządowy Program Czyste Powietrze

Udostępnij na:

 

Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu „Czyste Powietrze”

Urząd Miasta Bartoszyce, pokój nr 30 (II piętro), tel. 89 762 98 18
poniedziałek – piątek w godz. 11:00 – 13:00
e-mail: czystepowietrze@bartoszyce.pl


 

 

Gmina Miejska Bartoszyce w ramach Rządowego Programu „Czyste Powietrze” zaprasza do punktu Informacyjno – Konsutacyjnego. Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródła ciepła i poprawę efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Osobom biorącym udział w programie rząd udziela częściowego dofinansowania do wymiany starych nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe i nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy.

Jeśli:

– jesteś osobą fizyczną będącą  właścicielem/współwłaścicielem jednorodzinnego budynku mieszkalnego lub  posiadasz wydzielony lokal mieszkalny w budynku jednorodzinnym
z wyodrębnioną księgą wieczystą, a Twój dochód roczny nie przekracza kwoty 100 000 zł. oraz posiadasz adres e-mail, możesz zostać Beneficjentem uprawnionym do podstawowego poziomu dofinansowania

lub

– jesteś osobą fizyczną będącą  właścicielem/współwłaścicielem jednorodzinnego budynku mieszkalnego lub  posiadasz wydzielony lokal mieszkalny w budynku jednorodzinnym
z wyodrębnioną księgą wieczystą oraz przeciętny miesięczny dochód na jednego członka  Twojego gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:

a) 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym

b) 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym

oraz posiadasz adres e-mail, możesz zostać Beneficjentem uprawnionym do podwyższonego poziomu dofinansowania. Zaświadczenia o wysokości dochodów wydawane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartoszycach (tel. 89 762 97 84)

Maksymalne dotacje dla poszczególnych kategorii kosztów kwalifikowanych

Osoby korzystające z programu „Czyste Powietrze” mogą starać się o dofinansowanie w formie dotacji lub pożyczki, przy czym wysokość dofinansowania zależy od wysokości dochodu wnioskującego. Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej powinna uzyskać zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego.

Składanie wniosku

Wniosek można złożyć elektronicznie poprzez:

– aplikację internetową, tj. Portal Beneficjenta dostępny na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

– serwis gov.pl, logując się za pomocą profilu zaufanego.

Ważne!

Wszelka korespondencja, pomiędzy Beneficjentem a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, prowadzona jest za pomocą poczty elektronicznej (e-mail).

Dokumenty niezbędne do wypełnienia wniosku

 

Na potrzeby realizacji programu Czyste Powietrze, Gmina Miejska Bartoszyce zapewnia doradztwo i pomoc przy wypełnianiu i składaniu wniosków, ale nie dokonuje oceny merytorycznej złożonych wniosków, jak również nie decyduje o przyznaniu dofinansowania.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie www.wfosigw.olsztyn.pl, zakładka CZYSTE POWIETRZE.