Gospodarka Odpadami

Udostępnij na:

Obowiązek zawarcia umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości na których prowadzona jest działalność gospodarcza

Na podstawie art. 3 ust. 3 pkt 3, art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021r.poz. 888 t.j.) oraz Obwieszczenia  Nr XLII/275/2021 Rady Miasta Bartoszyce w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Bartoszyce z dnia 28 października 2021 roku (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2021 poz.4169 ) Burmistrz Miasta Bartoszyce  informuje, że Straż Miejska oraz pracownicy Urzędu Miasta upoważnieni przez Burmistrza Miasta Bartoszyce przystępują do kontroli przedsiębiorców w zakresie posiadania aktualnych umów na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Na terenie Gminy Miejskiej Bartoszyce systemem gospodarowania odpadami komunalnymi zostały objęte wyłącznie nieruchomości zamieszkałe.

Każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą zobowiązany jest podpisać indywidualną umowę na korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych z podmiotem wpisanym do rejestru działalności regulowanej.

Do nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne zalicza się m. in.: szkoły, przedszkola, urzędy, banki, pocztę, domy kultury, biblioteki, ośrodki zdrowia, apteki, lokale gastronomiczne, obiekty produkcyjne, usługowe, handlowe, warsztaty, biura, sklepy itp.

W sytuacji, gdy nieruchomość posiada dwie części: przeznaczoną na cele mieszkaniowe oraz przeznaczoną na działalność gospodarczą, właściciele nieruchomości powinni zawrzeć odrębną, dodatkową umowę na wywóz odpadów komunalnych niewytwarzanych w gospodarstwie domowym.

Właściciele nieruchomości mieszanych zobowiązani są wobec powyższego do:

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dopuszcza w przypadku prowadzenia w części lokalu mieszkalnego obsługi biurowej działalności gospodarczej uiszczanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ramach opłaty dotyczącej nieruchomości zamieszkałej (art. 6j ust. 4a).

Jednocześnie przypominamy podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, że niedopuszczalne jest mieszanie odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego (części zamieszkałej objętej systemem gminnym od 1 lipca 2013 r.) z odpadami z prowadzonej działalności gospodarczej.

Kontrole zawartych umów w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Na podstawie art. 3 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 t.j) gmina obowiązana jest prowadzić ewidencję umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ww. ustawy.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy (nie ciąży na nich obowiązek złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi), stosownie do treści art. 6 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług odbioru odpadów wykonywanych przez podmiot posiadający wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Bartoszyce przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Właściciele tych nieruchomości, w ramach kontroli prowadzonej w myśl przepisów ww. ustawy, zostaną wezwani w terminie 14 dni, od dnia doręczenia wezwania, do przedłożenia kopii aktualnych umów i dowodów uiszczania opłaty za usługę odbioru
i zagospodarowania odpadów.

W związku z powyższym, jeżeli dotychczas nie wszyscy przedsiębiorcy zawarli takie umowy, zobowiązani są do niezwłocznego wykonania tego obowiązku.

Przedsiębiorcom nie posiadającym umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z odpowiednią firmą grozi kara grzywny (art. 10 ust. 2 ww. ustawy).

Przedsiębiorco, nie masz umowy na odbiór odpadów komunalnych? Zawrzyj umowę czym prędzej.

GOSPODARKA ODPADAMI

Informacje ogólne

Od 1 stycznia 2021 obowiązkowa segregacja odpadów!

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 2019 roku wprowadziła szereg zmian, w tym obowiązkową segregację odpadów komunalnych dla wszystkich mieszkańców. Pierwotnie nowelizacja zakładała, że gminy wprowadzą zmiany w okresie 12 miesięcy tj. do 6 września 2020 r. epidemia covid-19 przesunęła termin wprowadzenia zmian do końca 2020 roku.

Osoby, które do tej pory nie segregowały odpadów muszą zacząć je segregować. Jednolity system segregacji odpadów obowiązujący na terenie naszego kraju zakłada cztery główne frakcje: (PAPIER – kolor niebieski, METALE I TWORZYWA SZTUCZNE – kolor żółty, SZKŁO – kolor zielony, BIO – kolor brązowy) + ODPADY ZMIESZANE (pozostałości po segregacji). Właściciele nieruchomości (w rozumieniu ustawy), którzy do tej pory deklarowali zbieranie odpadów w sposób nieselektywny muszą zmienić deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwałą nr XXXV/226/2021 r. Rady Miasta Bartoszyce z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie: ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi informujemy, że od dnia 1 kwietnia 2021 r. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

  • 24 zł od osoby za odpady gromadzone w sposób selektywny.
  • 48 zł od osoby w przypadku niewypełnienia obowiązku zbierania odpadów
    komunalnych w sposób selektywny.*

* W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku segregacji odpadów Burmistrz z urzędu wyda decyzje, w której określi wysokość opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące,w których nie wypełniono obowiązku segregacji, stosując stawkę opłaty podwyższonej.


ULGA NA KOMPOSTOWNIK

Od 1.01.2021 roku zgodnie z uchwałą nr XXIX/183/2020 Rady Miasta Bartoszyce  zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym  w wysokości 2,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.

 


UWAGA!

Mieszkańcy, którzy chcą skorzystać z ulgi za gospodarowanie odpadów w przydomowym kompostowniku są zobowiązani złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uwzględniającą tę zmianę. Jeśli w gospodarstwie domowym nie zmieniła się liczba osób i brak jest kompostownika nie trzeba składać nowej deklaracji, jednak w przypadku wystąpienia zmiany danych mających wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonej w deklaracji (np. zmiana ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość związaną z narodzinami, zgonem, zmianą miejsca zamieszkania) należy złożyć nową deklaracji.

W przypadku korzystania z ww. ulgi, mieszkańcy nie mogą wystawiać odpadów „BIO” w pojemnikach lub workach przed posesję oraz nie mogą oddawać ich do PSZOK. Ponadto, odpady te nie mogą znaleźć się w pojemniku na odpady zmieszane. Informujemy, że fakt posiadania kompostownika, kompostowania w nim odpadów podlega kontroli i weryfikacji zasadność przyznania ulgi. Pracownicy obsługujący mieszkańców w zakresie odbioru odpadów komunalnych (pracownicy firmy wywozowej i pracownicy PSZOK) są na bieżąco informowani, kto korzysta z ulgi za kompostowanie bioodpadów. W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który zadeklarował kompostowanie:

– nie posiada kompostownika przydomowego, lub

– nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, lub

– uniemożliwia dokonania oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji o korzystaniu z kompostownika.

Burmistrz w drodze decyzji orzeka, utratę prawa do zwolnienia. Utrata prawa do zwolnienia, następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z powyższych przesłanek.

Ponowne  skorzystanie ze zwolnienia będzie możliwe nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna, i wymaga złożenia nowej deklaracji.

 

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:
Urząd Miasta Bartoszyce ul. Monte Cassino 1
Wydział Techniczno-Komunalny pok. nr 3
telefon kontaktowy: 89 762 98 75
e-mail: gospodarkaodpadami@bartoszyce.pl

Za właściciela nieruchomości w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości uważa się:
• współwłaścicieli
• użytkowników wieczystych
• jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu
• inne podmioty władające nieruchomością;

Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową.

Opłaty:
• złożenie informacji – bez opłat
• opłata skarbowa za złożenie w organie administracji publicznej dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz od jego odpisu, wpisu lub kopii – 17,00 zł.

Opłatę skarbową można uiścić:
Przelewem na konto Gminy Miejskiej Bartoszyce:
Bank Millennium SA / Oddział Bartoszyce 29 1160 2202 0000 0000 6190 9659

Zwolnienie z opłaty skarbowej przysługuje wtedy, gdy pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu (matce, ojcu, babci, dziadkowi), zstępnemu (synowi, córce, wnukowi, wnuczce) lub rodzeństwu.

Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2020 r., poz. 1325 z późn. zm.);
• Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 z późn. zm.).

Harmonogram wywozu odpadów na rok 2022

Przedstawiamy Państwu harmonogram odbioru odpadów komunalnych, który obowiązywał będzie w 2022 roku.

– odbiór odpadów świadczony przez firmę BARTKO Sp. z o.o. – zobacz grafik
– odbiór odpadów świadczony przez firmę EKO BART Sp. z o.o. – zobacz grafik
– odbiór odpadów wielkogabarytowych, elektrośmieci oraz opon (MPSZOK) – zobacz grafik

Stałe Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (należące do Gminy Miejskiej Bartoszyce) odbierane w każdy piątek:
1. ul. Jagiellończyka 8
2. ul. Cynkowa (koło garaży)
3. ul. Robotnicza
4. ul. Kowali
5. ul. Ofiar Oświęcimia
6. ul. Turkowskiego
7. ul. Korczaka
8. ul. Plac Wolności za budynkiem ul. Bema 5 wjazd od ul.
Mazurskiej
9. ul. Zakole
10. ul. Słowackiego 1
11. ul. Pułaskiego (przy garażach

 

Ważna informacja!

Aby odpady odbierane w ramach MPSZOK zostały w podanym terminie od Państwa odebrane należy w przypadku:
• zabudowy wielorodzinnej – wystawić odpady przy istniejących obudowach śmietnika do godziny 8.00 rano, zgodnie z powyższym harmonogramem.
• zabudowy jednorodzinnej – przed wejściem na posesje, na chodniku, w sposób nie utrudniający przejścia (zabudowa jednorodzinna) do godziny 8.00 rano, zgodnie z powyższym harmonogramem.

Ewentualne uwagi bądź pytania pod nr telefonów:
– EKO – BART – 89 762 08 88
– BARTKO – 89 722 82 76
– Urząd Miasta Bartoszyce (Gospodarka odpadami) – 89 762 98 75
– ZGO Bartoszyce – 89 761 06 50

Zbiórka przeterminowanych leków

Zobacz listę aptek, w których można bezpłatnie oddać przeterminowane leki (kliknij tutaj)

Deklaracja wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
PSZOK

Informacja na temat Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) dostępna jest w tym miejscu.

Informacja o podmiotach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych z terenu gminy Bartoszyce

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych z terenu Gminy Miejskiej Bartoszyce jest przyjmowany nieodpłatnie przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajdujący się składowisko Wysieka koło Bartoszyc : „EKO-BARTKO” Tolko 26, 11-200 Bartoszyce. Ponadto w/w odpady są odbierane nieodpłatnie raz w miesiące wg harmonogramu rocznego przez Konsorcjum firm „EKO- BARTKO”, z nieruchomości położonych na terenie miasta Gminy Miejskiej Bartoszyce.

Informacje dotyczące azbestu

Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi azbestu (kliknij tutaj)

Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

Treść dokumentu (kliknij tutaj)

Uchwały dot. gospodarki odpadami
Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy niesegregowanych (zmieszanych odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

Zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania odebrane z terenu Gminy Miejskiej Bartoszyce od dnia 02.01.2016 r. przekazywane są do Zakładu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie.

  • Instalacja zastępcza NOVAGO Sp. z o.o. Zakład w Różankach, Różanki 13, 14-240 Susz
  • Instalacja zastępcza BIOELEKTRYKA GROUP SA. Zakład w Różankach, Różanki 12, 14-240 Susz
  • Instalacja zastępcza Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno Sp. z o.o. Rudno 17, 14-100 Ostróda.
  • Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. Składowisko Odpadów w Wysiece  k. Bartoszyc, ul. Zbożowa 8, 11-200 Bartoszyce
Materiały edukacyjne

Zachęcamy Państwa do obejrzenia materiałów edukacyjnych propagujących selektywną zbiórkę odpadów, na których zaprezentowano działanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Regionie Centralnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Urząd Miasta Bartoszyce, w ramach wspólnego porozumienia, przekazał  prezentacje do bartoszyckich placówek oświatowych.

Materiały zostały wyprodukowane przez Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie w ramach dofinansowania ze środków RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Pakiet materiałów dostępny jest do obejrzenia pod tym adresem.

Obowiązujący system gospodarki odpadami komunalnymi jest ujednolicony w całym kraju za sprawą rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Wszystkie odpady powstające w gospodarstwach domowych, firmach i instytucjach należy dzielić na 5 frakcji.
Celem segregacji jest zwiększenie ilości surowców (plastik, papier, szkło, metale) kierowanych do odzysku przy jednoczesnej minimalizacji frakcji odpadów, które trafią na składowisko.

JAK SEGREGOWAĆ?
• metale i tworzywa sztuczne – kolor żółty
• szkło – kolor zielony
• papier – kolor niebieski
• biodegradowalne – kolor brązowy
• zmieszane – kolor czarny lub szary

Dodatkową 6 frakcją zbieraną na terenie miasta jest popiół – worek koloru szarego. Pojemniki i worki, w których gromadzi się odpady, powinny być opisane. 

 

Jeśli nie wiesz, gdzie wyrzucić dany rodzaj śmieci, skorzystaj z naszej wyszukiwarki zamieszczone poniżej.

Odpad, którego szukasz nie występuje w zestawieniu?

Poinformuj nas o tym wysyłając wiadomość e-mail na adres: gospodarkaodpadami@bartoszyce.pl

 

 

 

ODPAD RODZAJ ODPADU GDZIE ODDAJEMY
aerozol / spray po chemii budowlanej (np. pianki montażowe) PSZOK Składowisko WYSIEKA
aerozol / spray po chemii gospodarczej Metale i tworzywa sztuczne
aerozol / spray po kosmetykach (np. dezodoranty) Metale i tworzywa sztuczne
AGD sprzęt Gabaryt ZSE i E PSZOK Składowisko WYSIEKA Mobilny PSZOK wg harmonogramu PUNKT ZBIÓRKI ZSEE
agrafka, szpilka, igła do szycia Metale i tworzywa sztuczne
akumulatorki i baterie ZSE i E PSZOK Składowisko WYSIEKA PUNKT ZBIÓRKI ZSEE
akumulator samochodowy ZSE i E PSZOK Składowisko WYSIEKA PUNKTY SPRZEDAŻY
akumulatorki (np. z aparatów cyfrowych) PSZOK Składowisko WYSIEKA PUNKT ZBIÓRKI ZSEE
aluminiowa puszka po napojach Metale i tworzywa sztuczne
aluminiowe wieczka Metale i tworzywa sztuczne
ampułki po lekach PSZOK Składowisko WYSIEKA APTEKI
aparat fotograficzny ZSE i E PSZOK Składowisko WYSIEKA Mobilny PSZOK wg harmonogramu PUNKT ZBIÓRKI ZSEE
artykuły higieniczne (podpaski, tampony, waciki itp. ) Pozostałości po segregacji odpady zmieszane
bandaż Pozostałości po segregacji odpady zmieszane
Baterie (guzikowe, paluszki itp.) ZSE i E PSZOK Składowisko WYSIEKA
bateria łazienkowa, armatura ZSE i E PSZOK Składowisko WYSIEKA
bibuła Pozostałości po segregacji odpady zmieszane
biurko Gabaryty PSZOK Składowisko WYSIEKA Mobilny PSZOK wg harmonogramu
blacha do pieczenia Metale i tworzywa sztuczne
blaszane naczynia kuchenne małe Metale i tworzywa sztuczne
blaszane naczynia kuchenne duże Gabaryty PSZOK Składowisko WYSIEKA Mobilny PSZOK wg harmonogramu
blistry po tabletkach. listki po tabletkach Pozostałości po segregacji odpady zmieszane
bluza, bluzki PUNKTY PCK
boazeria PSZOK Składowisko WYSIEKA Mobilny PSZOK wg harmonogramu
bombka choinkowa Pozostałości po segregacji odpady zmieszane
brodzik Gabaryty PSZOK Składowisko WYSIEKA Mobilny PSZOK wg harmonogramu
butelka po lekach (plastikowa) Metale i tworzywa sztuczne PSZOK, APTEKI
butelka plastikowa po chemii gospodarczej Metale i tworzywa sztuczne
butelka plastikowa po jogurcie, mleku, itp. Metale i tworzywa sztuczne
butelka plastikowa po napojach Metale i tworzywa sztuczne
butelka plastikowa po oleju spożywczym (opróżniona) Metale i tworzywa sztuczne
butelka szklana Szkło
butelki plastikowe po kosmetykach Metale i tworzywa sztuczne
butelki po olejach silnikowych PSZOK Składowisko WYSIEKA
Buty nadające się do użytku Buty nienadające się do użytku Pozostałości po segregacji odpady zmieszane PUNKTY PCK
cegła PSZOK Składowisko WYSIEKA
celafon (folia) Metale i tworzywa sztuczne
cement PSZOK Składowisko WYSIEKA FIRMA Z POZWOLENIEM NA ODBIÓR ODPADÓW NA TERENIE MIASTA
ceramika kuchenne Pozostałości po segregacji odpady zmieszane
cerata Pozostałości po segregacji odpady zmieszane
choinka – żywa bez ozdób Bioodpady KOMPOSTOWNIK
chusteczki higieniczne Pozostałości po segregacji odpady zmieszane
Chwasty Bioodpady
czajnik elektryczny PSZOK Składowisko WYSIEKA Mobilny PSZOK wg harmonogramu PUNKT ZBIÓRKI ZSEE
czasopisma Papier
części roślin Bioodpady
części samochodowe Stacja demontażu pojazdów PUNKTY SKUPUJĄCE ZŁOM
deska do krojenia - drewniana PSZOK Składowisko WYSIEKA Mobilny PSZOK wg harmonogramu
deska do krojenia - plastikowa Metale i tworzywa sztuczne
deska drewniana np. podłogowa PSZOK Składowisko WYSIEKA Mobilny PSZOK wg harmonogramu
deska do prasowania PSZOK Składowisko WYSIEKA Mobilny PSZOK wg harmonogramu
dezodorant opróżniony - puste opakowania, opakowania po lakierze do włosów Metale i tworzywa sztuczne
dętka rowerowa PSZOK Składowisko WYSIEKA Mobilny PSZOK wg harmonogramu
długopis metalowy/plastikowy Metale i tworzywa sztuczne
doniczka ceramiczna Pozostałości po segregacji odpady zmieszane
doniczka plastikowa Metale i tworzywa sztuczne
drut (drobny złom) Metale i tworzywa sztuczne
drzwi PSZOK Składowisko WYSIEKA Mobilny PSZOK wg harmonogramu
drukarka ZSE i E PSZOK Składowisko WYSIEKA Mobilny PSZOK wg harmonogramu PUNKT ZBIÓRKI ZSEE
dyskietka ZSE i E PSZOK Składowisko WYSIEKA Mobilny PSZOK wg harmonogramu PUNKT ZBIÓRKI ZSEE
dywan Gabaryty PSZOK Składowisko WYSIEKA Mobilny PSZOK wg harmonogramu
ekspres do kawy ZSE i E PSZOK Składowisko WYSIEKA Mobilny PSZOK wg harmonogramu PUNKT ZBIÓRKI ZSEE
elektryczna poduszka ZSE i E PSZOK Składowisko WYSIEKA Mobilny PSZOK wg harmonogramu PUNKT ZBIÓRKI ZSEE
elektryczna szczoteczka do zębów ZSE i E PSZOK Składowisko WYSIEKA Mobilny PSZOK wg harmonogramu PUNKT ZBIÓRKI ZSEE
emulsyjne farby PSZOK Składowisko WYSIEKA
eternit PODMIOT UPRAWNIONY
fajans Pozostałości po segregacji odpady zmieszane
farby w oryginalnych opakowaniach PSZOK Składowisko WYSIEKA
filc budowlany PSZOK Składowisko WYSIEKA
filtr do kawy (papierowy) Bioodpady KOMPOSTOWNIK
filtr do kawy kapsułki z zawartością Pozostałości po segregacji odpady zmieszane
filtr wodny Pozostałości po segregacji odpady zmieszane
filtr akwarystyczny (bez wkładów) Gabaryty ZSE i E PSZOK Składowisko WYSIEKA FIRMA Z POZWOLENIEM NA ODBIÓR ODPADÓW NA TERENIE MIASTA
filtr kuchenny Pozostałości po segregacji odpady zmieszane
flamastry Pozostałości po segregacji odpady zmieszane
flakon (wazon) Pozostałości po segregacji odpady zmieszane
flakon (opakowanie szklane po perfumach) Szkło
folia aluminiowa Metale i tworzywa sztuczne
folia bąbelkowa Metale i tworzywa sztuczne
folia budowlana PSZOK Składowisko WYSIEKA FIRMA Z POZWOLENIEM NA ODBIÓR ODPADÓW NA TERENIE MIASTA
folia spożywcza Metale i tworzywa sztuczne
foliowe torby- jedno- i wielorazowe Metale i tworzywa sztuczne
fotel Gabaryty PSZOK Składowisko WYSIEKA Mobilny PSZOK wg harmonogramu
fusy po herbacie, kawie Bioodpady KOMPOSTOWNIK
gałęzie Bioodpady KOMPOSTOWNIK
gazeta, czasopismo Papier
gąbka (zmywak, do kąpieli) Pozostałości po segregacji odpady zmieszane
gąbka (tapicerska) Gabaryty PSZOK Składowisko WYSIEKA Mobilny PSZOK wg harmonogramu
gniazdo elektryczne ZSE i E PSZOK Składowisko WYSIEKA Mobilny PSZOK wg harmonogramu PUNKT ZBIÓRKI ZSEE
gofrownica ZSE i E PSZOK Składowisko WYSIEKA Mobilny PSZOK wg harmonogramu PUNKT ZBIÓRKI ZSEE
gruz budowlany PSZOK Składowisko WYSIEKA FIRMA Z POZWOLENIEM NA ODBIÓR ODPADÓW NA TERENIE MIASTA
garnki Metale i tworzywa sztuczne
guma do żucia Pozostałości po segregacji odpady zmieszane
halogen- żarówka ZSE i E PSZOK Składowisko WYSIEKA Mobilny PSZOK wg harmonogramu PUNKT ZBIÓRKI ZSEE
hulajnoga Gabaryty PSZOK Składowisko WYSIEKA Mobilny PSZOK wg harmonogramu
igła do szycia Pozostałości po segregacji odpady zmieszane
igła i strzykawka medyczna PSZOK Składowisko WYSIEKA Apteka
impregnowane odpady drewniane PSZOK Składowisko WYSIEKA Mobilny PSZOK wg harmonogramu
jajka, skorupki po jajkach Bioodpady
jarzeniówka (świetlówka) ZSE i E PSZOK Składowisko WYSIEKA Mobilny PSZOK wg harmonogramu PUNKT ZBIÓRKI ZSEE
kabel ZSE i E PSZOK Składowisko WYSIEKA Mobilny PSZOK wg harmonogramu PUNKT ZBIÓRKI ZSEE
kalka i papier przebitkowy Pozostałości po segregacji odpady zmieszane
kalkulator ZSE i E PSZOK Składowisko WYSIEKA Mobilny PSZOK wg harmonogramu PUNKT ZBIÓRKI ZSEE
kalosze gumowe Pozostałości po segregacji odpady zmieszane
Kamionka (ceramika) Pozostałości po segregacji odpady zmieszane
kanapa Gabaryty PSZOK Składowisko WYSIEKA Mobilny PSZOK wg harmonogramu
kapsle metalowe Metale i tworzywa sztuczne
kartka Papier
karton opakowaniowy, karton po pizzy (czysty) Papier
karton po soku Metale i tworzywa sztuczne
kieliszki Pozostałości po segregacji odpady zmieszane
klej do tapet PSZOK Składowisko WYSIEKA
kołdra PUNKTY PCK
komputer ZSE i E PSZOK Składowisko WYSIEKA Mobilny PSZOK wg harmonogramu
koperta Papier
kora drzewa Bioodpady KOMPOSTOWNIK
kosiarka ogrodowa ZSE i E PSZOK Składowisko WYSIEKA Mobilny PSZOK wg harmonogramu
koszyczek na warzywa i owoce Metale i tworzywa sztuczne
koszyczek po kostce WC Metale i tworzywa sztuczne
kości Pozostałości po segregacji odpady zmieszane
kredki Pozostałości po segregacji odpady zmieszane
krople PSZOK Składowisko WYSIEKA APTEKI
kryształy Pozostałości po segregacji odpady zmieszane
książki Papier
kubeczki po produktach mlecznych (puste) Metale i tworzywa sztuczne
kwiaty cięte Bioodpady KOMPOSTOWNIK
kwiaty doniczkowe bez doniczek Bioodpady KOMPOSTOWNIK
lakiery PSZOK Składowisko WYSIEKA
lakiery do paznokci PSZOK Składowisko WYSIEKA
lampa energooszczędna ZSE i E PSZOK Składowisko WYSIEKA Mobilny PSZOK wg harmonogramu PUNKT ZBIÓRKI ZSEE
lampa fluorescencyjna (świetlówka) ZSE i E PSZOK Składowisko WYSIEKA Mobilny PSZOK wg harmonogramu PUNKT ZBIÓRKI ZSEE
lampa neonowa (jarzeniówka) ZSE i E PSZOK Składowisko WYSIEKA Mobilny PSZOK wg harmonogramu PUNKT ZBIÓRKI ZSEE
lampki choinkowe ZSE i E PSZOK Składowisko WYSIEKA Mobilny PSZOK wg harmonogramu PUNKT ZBIÓRKI ZSEE
lekarstwa APTEKA
liście bioodpady KOMPOSTOWNIK
lodówka Gabaryty ZSE i E PSZOK Składowisko WYSIEKA Mobilny PSZOK wg harmonogramu PUNKT ZBIÓRKI ZSEE
lokówka Gabaryty ZSE i E PSZOK Składowisko WYSIEKA Mobilny PSZOK wg harmonogramu PUNKT ZBIÓRKI ZSEE
lusterko Pozostałości po segregacji odpady zmieszane
lustro duże Gabaryty PSZOK Składowisko WYSIEKA Mobilny PSZOK wg harmonogramu
ładowarka ZSE i E PSZOK Składowisko WYSIEKA Mobilny PSZOK wg harmonogramu PUNKT ZBIÓRKI ZSEE
łóżko Gabaryty PSZOK Składowisko WYSIEKA Mobilny PSZOK wg harmonogramu
Łupiny po orzechach, pestkach dyni, słonecznika itp. Bioodpady KOMPOSTOWNIK
magnetofon ZSE i E PSZOK Składowisko WYSIEKA Mobilny PSZOK wg harmonogramu
maszynka do golenia elektryczna ZSE i E PSZOK Składowisko WYSIEKA Mobilny PSZOK wg harmonogramu
maszynka do golenia jednorazowa Pozostałości po segregacji odpady zmieszane
maść (lek) APTEKA
materac Gabaryty PSZOK Składowisko WYSIEKA Mobilny PSZOK wg harmonogramu
meble Gabaryty PSZOK Składowisko WYSIEKA Mobilny PSZOK wg harmonogramu
Mięso Pozostałości po segregacji odpady zmieszane
mikrofalówka ZSE i E PSZOK Składowisko WYSIEKA Mobilny PSZOK wg harmonogramu
monitor, monitory i lampy telewizyjne ZSE i E PSZOK Składowisko WYSIEKA Mobilny PSZOK wg harmonogramu
mop – końcówka do mopa Pozostałości po segregacji odpady zmieszane
muszle małż Bioodpady KOMPOSTOWNIK
muszla toaletowa (armatura sanitarna) odpad budowlany PSZOK Składowisko WYSIEKA
naczynia fajansowe Pozostałości po segregacji odpady zmieszane
naczynia kuchenne aluminiowe Metale i tworzywa sztuczne
naczynia kuchenne szklane Pozostałości po segregacji odpady zmieszane
naczynia żaroodporne Pozostałości po segregacji odpady zmieszane
nakrętki metalowe Metale i tworzywa sztuczne
nakrętki plastikowe Metale i tworzywa sztuczne PSZOK Składowisko WYSIEKA „Zakręcona akcja”
narzędzia elektryczne ZSE i E PSZOK Składowisko WYSIEKA Mobilny PSZOK wg harmonogramu PUNKTY ZBÓRKI ZSEE
niedopałki papierosów Pozostałości po segregacji odpady zmieszane
neonówka ZSE i E PSZOK Składowisko WYSIEKA Mobilny PSZOK wg harmonogramu PUNKTY ZBÓRKI ZSEE
notatnik Papier
obierki z surowych warzyw i owoców Bioodpady KOMPOSTOWNIK
obrus Pozostałości po segregacji odpady zmieszane Kontenery PCK
odchody zwierząt domowych Pozostałości po segregacji odpady zmieszane
odpady poremontowe PSZOK Składowisko WYSIEKA
odpady mięsne Pozostałości po segregacji odpady zmieszane
odpady medyczne pochodzące z gospodarstw domowych PSZOK Składowisko WYSIEKA APTEKA
odzież czysta, nadająca się do dalszego użytku Kontenery PCK
odzież zniszczona, nie nadająca się do użytku Pozostałości po segregacji odpady zmieszane
okap kuchenny ZSE i E PSZOK Składowisko WYSIEKA Mobilny PSZOK wg harmonogramu
okienne ramy PSZOK Składowisko WYSIEKA
okno PSZOK Składowisko WYSIEKA
okulary Pozostałości po segregacji odpady zmieszane
olej silnikowy UPRAWNIONY PODMIOT
oleje hydrauliczne UPRAWNIONY PODMIOT
oleje mineralne (silnikowe, do skrzyni biegów) UPRAWNIONY PODMIOT
opakowanie po kawie Metale i tworzywa sztuczne
opakowania po chipsach Metale i tworzywa sztuczne
opakowanie po kosmetykach szklane szkło
opakowanie z kartonu po mrożonkach Pozostałości po segregacji odpady zmieszane
opakowanie z kartonu z powłoką z tworzywa sztucznego Metale i tworzywa sztuczne
Opakowanie plastikowe po szamponach, płynach do mycia ciała Metale i tworzywa sztuczne
panele podłogowe, ścienne PSZOK Składowisko WYSIEKA
papier brudny, zatłuszczony Pozostałości po segregacji odpady zmieszane
papier listowy, do pisania, do drukarki Papier
papier opakowaniowy Papier
papier opakowaniowy błyszczący, prezentowy Metale i tworzywa sztuczne
papier pergaminowy (tłusty, brudny) Pozostałości po segregacji odpady zmieszane
papier po margarynie Pozostałości po segregacji odpady zmieszane
papier przebitkowy Pozostałości po segregacji odpady zmieszane
papier termiczny Pozostałości po segregacji odpady zmieszane
papier z powłoką foliowa Metale i tworzywa sztuczne
pasek skórzany Pozostałości po segregacji odpady zmieszane
pasta do butów Pozostałości po segregacji odpady zmieszane
patyczki higieniczne Pozostałości po segregacji odpady zmieszane
pestycydy (stosowane w gospodarstwach domowych) Odpady niebezpieczne PSZOK Składowisko WYSIEKA
Pieluchy jednorazowe Pozostałości po segregacji odpady zmieszane
pinezka Metale i tworzywa sztuczne
pisaki Pozostałości po segregacji odpady zmieszane
plastelina Pozostałości po segregacji odpady zmieszane
płot drewniany PSZOK Składowisko WYSIEKA
płytki podłogowe PSZOK Składowisko WYSIEKA
płyty CD,DVD ZSE i E PSZOK Składowisko WYSIEKA Mobilny PSZOK wg harmonogramu Punkty zbiórki ZSE i E
płyty gramofonowe, winylowe Metale i tworzywa sztuczne
pochłaniacz wilgoci (filtr) Pozostałości po segregacji odpady zmieszane
podpaski Pozostałości po segregacji odpady zmieszane
podściółka dla kotów Pozostałości po segregacji odpady zmieszane
pojemniki plastikowe po artykułach spożywczych Metale i tworzywa sztuczne
pończochy Pozostałości po segregacji odpady zmieszane
popiół Popiół
popiół drzewny Popiół KOMPOSTOWNIK
porcelana Pozostałości po segregacji odpady zmieszane
pościel Pozostałości po segregacji odpady zmieszane Kontenery PCK
pralka ZSE i E PSZOK Składowisko WYSIEKA Mobilny PSZOK wg harmonogramu Punkty sprzedaży AGD RTV
prospekty foliowe Metale i tworzywa sztuczne
przedłużacz ZSE i E PSZOK Składowisko WYSIEKA Mobilny PSZOK wg harmonogramu Punkty zbiórki ZSE i E
przedmioty gliniane Pozostałości po segregacji odpady zmieszane
przewody elektryczne ZSE i E PSZOK Składowisko WYSIEKA Mobilny PSZOK wg harmonogramu Punkty zbiórki ZSE i E
pudełko papierowe, kartonowe Papier
pumeks Pozostałości po segregacji odpady zmieszane
puszki aluminiowe, po konserwach, owocach, warzywach itp. Metale i tworzywa sztuczne
puszki po farbie (z resztkami) PSZOK Składowisko WYSIEKA
puszki po jedzeniu dla zwierząt Metale i tworzywa sztuczne
puszki po lakierach PSZOK Składowisko WYSIEKA
puszki po napojach Metale i tworzywa sztuczne
radioodbiornik ZSE i E PSZOK Składowisko WYSIEKA Mobilny PSZOK wg harmonogramu
ramy okienne PSZOK Składowisko WYSIEKA Mobilny PSZOK wg harmonogramu
reklamówka foliowa Metale i tworzywa sztuczne
resztki jedzenia Bioodpady KOMPOSTOWNIK
resztki, ścinki krawieckie Pozostałości po segregacji odpady zmieszane
resztki oleju opałowego FIRMA UPRAWNIONA
resztki świec Pozostałości po segregacji odpady zmieszane
rękawice gumowe Pozostałości po segregacji odpady zmieszane
rękawice z dzianiny Pozostałości po segregacji odpady zmieszane Kontenery PCK
roleta okienna aluminiowa Metale i tworzywa sztuczne PSZOK Składowisko WYSIEKA Mobilny PSZOK wg harmonogramu
roleta okienna materiałowa PSZOK Składowisko WYSIEKA Mobilny PSZOK wg harmonogramu
rolki, rowery PSZOK Składowisko WYSIEKA Mobilny PSZOK wg harmonogramu
rozpuszczalniki i ich opakowania PSZOK Składowisko WYSIEKA
rtęć FIRMA UPRAWNIONA
rury miedziane PSZOK Składowisko WYSIEKA PUNKT SKUPU ZŁOMU
rury PCV FIRMA UPRAWNIONA
segregator (biurowy) Papier
serwetki papierowe zużyte Pozostałości po segregacji odpady zmieszane
siatka po owocach, warzywach (z tworzywa sztucznego) Metale i tworzywa sztuczne
sierść zwierzęca Pozostałości po segregacji odpady zmieszane
skorupki jaj Bioodpady KOMPOSTOWNIK
skóra po obróbce mięsnej Pozostałości po segregacji odpady zmieszane
słoiki (po konserwach, przetworach. żywności)- puste Szkoło
smary PSZOK Składowisko WYSIEKA
spinacz Metale i tworzywa sztuczne
spreje PSZOK Składowisko WYSIEKA
spłuczka toaletowa ceramiczna, plastikowa PSZOK Składowisko WYSIEKA
strzykawki z igłą jednorazowe medyczne wykorzystywane w domu (dobrze zabezpieczone przed ukuciem przez osoby odbierające i segregujące odpady ) Pozostałości po segregacji odpady zmieszane
styropian budowlany FIRMA UPRAWNIONA
styropian opakowaniowy Pozostałości po segregacji odpady zmieszane
szczoteczka do zębów Pozostałości po segregacji odpady zmieszane
szklana butelka po lekach Pozostałości po segregacji odpady zmieszane
szklane opakowanie po kosmetykach Szkło
szklanki Pozostałości po segregacji odpady zmieszane
szkło izolacyjne, naczyniowe, ogniotrwałe, okienne Pozostałości po segregacji odpady zmieszane
szkło wielowarstwowe, klejone PSZOK Składowisko WYSIEKA
szkło zbrojone PSZOK Składowisko WYSIEKA
sznurek Pozostałości po segregacji odpady zmieszane
sztuczne kwiaty Pozostałości po segregacji odpady zmieszane
sztuczne tworzywo piankowe Metale i tworzywa sztuczne
sztućce plastikowe Metale i tworzywa sztuczne
szmaty Pozostałości po segregacji odpady zmieszane
ścinki krawieckie Pozostałości po segregacji odpady zmieszane
ścięta trawa Bioodpady KOMPOSTOWNIK
ściółka dla gryzoni Pozostałości po segregacji odpady zmieszane
środki chwastobójcze PSZOK Składowisko WYSIEKA
śruby Metale i tworzywa sztuczne
świetlówki ZSE i E PSZOK Składowisko WYSIEKA Punkty zbiórki ZSE i E
tabletki APTEKA
tacka styropianowa Pozostałości po segregacji odpady zmieszane
talerze Pozostałości po segregacji odpady zmieszane
tampony Pozostałości po segregacji odpady zmieszane
tapety PSZOK Składowisko WYSIEKA
taśmy klejące Pozostałości po segregacji odpady zmieszane
teczki kartonowe na dokumenty Papier
tektura falista papier
telefony komórkowe i stacjonarne ZSE i E PSZOK Składowisko WYSIEKA Punkty zbiórki ZSE i E
telewizor (monitor) ZSE i E PSZOK Składowisko WYSIEKA Mobilny PSZOK wg harmonogramu Punkty zbiórki ZSE i E
termometry APTEKA PSZOK Składowisko WYSIEKA
tłuszcze spożywcze Pozostałości po segregacji odpady zmieszane
torby papierowe papier
toster ZSE i E PSZOK Składowisko WYSIEKA Mobilny PSZOK wg harmonogramu
trawa Bioodpady KOMPOSTOWNIK
tubki i puszki po kleju PSZOK Składowisko WYSIEKA
tubki aluminiowe/plastikowe Metale i tworzywa sztuczne
tubka po paście do zębów Metale i tworzywa sztuczne
tworzywo piankowe Pozostałości po segregacji odpady zmieszane
ubrania (nadające się do użytku) Kontenery PCK
ubrania ( nie nadające się do użytku) Pozostałości po segregacji odpady zmieszane
umywalka Odpad budowlany PSZOK Składowisko WYSIEKA
waciki kosmetyczne Pozostałości po segregacji odpady zmieszane
wanna Gabaryt PSZOK Składowisko WYSIEKA Mobilny PSZOK wg harmonogramu
wata opatrunkowa Pozostałości po segregacji odpady zmieszane
wata szklana Odpad budowlany FIRMA UPRAWNIONA
wentylator Gabaryt ZSE i E PSZOK Składowisko WYSIEKA Mobilny PSZOK wg harmonogramu
wiaderko plastikowe małe wiadro plastikowe duże Metale i tworzywa sztuczne
wiaderko metalowe wiadro metalowe Metale i tworzywa sztuczne
widokówki (kartki świąteczne, pocztówki) papier
wieszaki plastikowe, metalowe Metale i tworzywa sztuczne
wieszaki drewniano-metalowe PSZOK Składowisko WYSIEKA Mobilny PSZOK wg harmonogramu
wkłady do długopisów Pozostałości po segregacji odpady zmieszane
włosy Pozostałości po segregacji odpady zmieszane
worki foliowe Metale i tworzywa sztuczne
worki po cemencie (bez zawartości cementu) Pozostałości po segregacji odpady zmieszane
worki po proszku (bez zawartości) Metale i tworzywa sztuczne
worki z odkurzacza Pozostałości po segregacji odpady zmieszane
wykładzina dywanowa Gabaryty PSZOK Składowisko WYSIEKA Mobilny PSZOK wg harmonogramu
wykładzina gumoleum Gabaryty PSZOK Składowisko WYSIEKA Mobilny PSZOK wg harmonogramu
zabawki z tworzywa sztucznego Gabaryty PSZOK Składowisko WYSIEKA Mobilny PSZOK wg harmonogramu
zakrętka od słoika Metale i tworzywa sztuczne
Zakrętki i kapsle Metale i tworzywa sztuczne Zbiórki szkolne, „Zakręcona akcja” itp.. ZGO Bartoszyce
zegarki na baterie ZSE i E PSZOK Składowisko WYSIEKA Mobilny PSZOK wg harmonogramu
zegarek nieelektroniczny (bez baterii) Pozostałości po segregacji odpady zmieszane
zegarki zasilane elektrycznie ZSE i E PSZOK Składowisko WYSIEKA Mobilny PSZOK wg harmonogramu
zeszyty papier
ziemia z doniczek Bioodpady KOMPOSTOWNIK
znicze Pozostałości po segregacji odpady zmieszane
zszywki metalowe Metale i tworzywa sztuczne
puszki po olejach, smarach PSZOK Składowisko WYSIEKA
Nie znaleziono