Ułatwienia i ulgi podatkowe

Udostępnij na:

Urząd:

 • internetowy serwis informacyjny dla inwestorów (oferty inwestycyjne, dokumenty, podatki, opłaty lokalne itp.);
 • doradztwo i pomoc w trakcie całego procesu inwestycyjnego (od planowania lokalizacji do zakończenia realizacji procesu inwestycyjnego);
 • gotowość ścisłej współpracy z inwestorem w procesie ubiegania się o wymagane przepisami prawa zezwolenia i zgody;
 • gotowość ścisłej współpracy z inwestorem w procesie ubiegania się u przedstawicieli mediów technicznych, niezbędnych w procesie przygotowywania i realizacji inwestycji, o wymagane przepisami prawa zezwolenia i zgody;
 • na terenach inwestycyjnych obowiązują aktualne plany zagospodarowania przestrzennego;
 • możliwość adaptacji do potrzeb inwestora istniejących planów zagospodarowania przestrzennego;
 • na terenie Miasta/Gminy działa:
  • Biuro Obsługi Mieszkańców,
  • Cech Rzemiosł Różnych,
  • Fundusz Poręczeń Kredytowych,
  • Specjalna Strefa Ekonomiczna,
 • przygotowane, aktualizowane i dostępne dla inwestorów oferty terenów inwestycyjnych;
 • dostępne tereny inwestycyjne to zarówno własność komunalna, jak i prywatna;
 • pomoc w prowadzeniu rozmów z właścicielami prywatnych terenów inwestycyjnych;
 • pomoc w prowadzeniu rozmów z instytucjonalnymi właścicielami terenów inwestycyjnych;
 • pomoc w poszukiwaniu i pozyskiwaniu obiektów oraz nieruchomości dostosowanych do potrzeb inwestora;
 • możliwość doprowadzenia mediów technicznych do terenu inwestycyjnego na koszt gminy;
 • funkcjonująca rada konsultacyjno-gospodarcza złożona z lokalnych przedstawicieli biznesu, współpracująca z władzami Miasta/Gminy, stanowiąca forum współpracy i wymiany poglądów;
 • organizowane przez samorząd spotkania z przedstawicielami biznesu dotyczące ważnych problemów lokalnych;
 • współpraca władz samorządowych z organizacjami pozarządowymi o charakterze biznesowym;
 • Urząd Miasta/Gminy we współpracy z Urzędem Pracy wspiera inwestorów poprzez:
  • poszukiwanie kadry pracowniczej,
 • szeroka promocja przez Urząd Miasta/Gminy działań gospodarczych podejmowanych przez inwestorów;
 • dostosowanie rozkładu jazdy komunikacji miejskiej do potrzeb inwestora;
 • fachowe doradztwo i pomoc w zakresie programów pomocowych Unii Europejskiej.

Ulgi w podatkach:

 • ulgi ustawowe – przedsiębiorca zwolniony jest z obowiązku podatkowego w roku podatkowym, w którym obiekt został oddany do użytkowania;
 • niskie podatki i opłaty lokalne;
 • korzystne dla inwestorów stawki podatkowe;
 • korzystne dla inwestorów opłaty lokalne;
 • zbycie lub oddanie do korzystania mienia będącego własnością Miasta/Gminy;
 • możliwość rozłożenia na raty podatku, jeżeli inwestor znalazł się w trudnej sytuacji finansowej zagrażającej jego egzystencji na rynku;
 • możliwość rozłożenia na raty zaległości podatkowej, jeżeli inwestor znalazł się w trudnej sytuacji finansowej zagrażającej jego egzystencji na rynku;
 • możliwość przesunięcia terminów płatności podatku, jeżeli inwestor znalazł się w trudnej sytuacji finansowej zagrażającej jego egzystencji na rynku;
 • pomoc związana z zatrudnianiem bezrobotnych.

Inne:

 • działające na terenie Miasta/Gminy ośrodki informacyjno-doradcze dla przedsiębiorców;
 • organizowane przez Urząd Miasta/Gminy bezpłatne szkolenia dla przedsiębiorstw (np. dla małych i średnich);
 • organizowanie przez samorząd spotkań z przedstawicielami biznesu;
 • pełen dostęp do infrastruktury technicznej na terenach inwestycyjnych;
 • propozycje inwestorów rozpatrywane są indywidualnie.