Mocne strony miasta

Udostępnij na:
Miasto/Gmina
 • centrum administracyjne – siedziba powiatu;
 • zrównoważony rozwój gminy w oparciu o:
  • Strategię Rozwoju,
  • Wieloletni Program Inwestycyjny,
  • Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego;
 • dobry klimat gospodarczy i społeczny;
 • dobra kondycja gminy;
 • rosnący udział dochodów własnych gminy;
 • dynamicznie rozwijająca się gmina, o czym świadczy wzrost dochodów do budżetu;
 • niskie koszty pracy;
 • niskie koszty działalności gospodarczej (a w tym niskie podatki);
 • przynależność gminy do stowarzyszeń i związków lokalnych oraz ponad lokalnych;
 • podejmuje aktywne działania w celu zapobiegania korupcji w samorządzie terytorialnym.
Urząd
 • możliwość załatwienia wszystkich spraw związanych z procesem inwestycyjnym;
 • nowoczesny, sprawnie zarządzany;
 • wysoki poziom oferowanych usług;
 • szybkie i sprawne podejmowanie decyzji;
 • decyzje i pozwolenia wydawane w krótkich terminach;
 • obsługa inwestorów w języku:
  • angielskim,
  • rosyjskim;
 • wykwalifikowani i kompetentni pracownicy urzędu;
 • kreatywni pracownicy urzędu;
 • więcej niż 50% pracowników urzędu posiada wykształcenie wyższe;
 • duże doświadczenie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych (w tym unijnych) – wysoka skuteczność;
 • zwolnienia podatkowe;
 • informowanie w radiu, telewizji i prasie o przedsięwzięciach realizowanych przez lokalny biznes;
 • utrzymywanie zagranicznych kontaktów kulturalnych i biznesowych w ramach współpracy Miast Partnerskich;
 • bliska współpraca władz lokalnych z przedsiębiorcami;
 • bliska współpraca władz lokalnych z inwestorami;
 • proekologiczny charakter inwestycji gminnych;
 • prężnie działające Gminne Centrum Informacji.
Środowisko
 • nieskażone środowisko: enklawa zieleni, czyste woda i powietrze;
 • tereny czyste ekologicznie;
 • dbałość władz o ochronę środowiska;
 • brak przemysłu uciążliwego dla środowiska;
 • poprawa środowiska naturalnego poprzez wysoki poziom stosowanych rozwiązań proekologicznych;
 • walory turystyczne sprzyjające rozwojowi aktywnych form wypoczynku:
  • jeziora,
  • lasy,
  • skałki,
  • rzeki,
  • szlaki turystyczne,
  • parki krajobrazowe;
 • dostęp do czystych wód powierzchniowych i podziemnych;
 • występowanie wód geotermalnych;
 • występowanie złóż kruszców budowlanych;
 • łagodny klimat;
 • występowanie pomników przyrody.
Położenie
 • dogodne położenie w pobliżu granicy: północno-wschodniej.
 • dogodne położenie w pobliżu: Olsztyna, Kaliningradu;
 • dogodne położenie w pobliżu lotniska towarowego i osobowego w Gdańsku;
 • dogodne położenie w pobliżu lotniska sportowo-rekreacyjnego w Kętrzynie – Wilamowie;
 • bliskość przejścia granicznego samochodowego z Rosją (Obwód Kaliningradzki) w Bezledach;
 • bliskość przejścia granicznego turystycznego;
 • bliskość przejścia granicznego morskiego;
 • atrakcyjne położenie geograficzne pod względem rozwoju turystyki;
 • malownicze położenie gminy;
 • dogodne położenie w pobliżu węzła kolejowego w Korszach.
Kultura/sport/rekreacja
 • atrakcyjna oferta turystyczna;
 • możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym;
 • dobrze rozwinięta baza ośrodków kulturalnych o zróżnicowanej ofercie;
 • występowanie obiektów dziedzictwa historycznego, kulturowego i religijnego (zabytki);
 • bogaty kalendarz kulturalno-rozrywkowy – organizowanie wielu masowych imprez kulturalno-rozrywkowo-sportowych;
 • aktynie działający Bartoszycki Dom Kultury;
 • możliwość uprawiania sportów wodnych – zaplecze techniczno-turystyczne:
  • kajakarstwo;
 • stadniny – możliwość uprawiania sportów jeździeckich i innych form turystyki konnej;
 • stoki i trasy narciarskie – możliwość uprawiania narciarstwa (biegowego, zjazdowego itp.);
 • szlaki turystyczne o zróżnicowanym stopniu trudności – możliwość uprawiania turystyki pieszej;
 • doskonałe łowiska – bogata oferta dla wędkarzy;
 • doskonałe tereny łowieckie – organizowane polowania;
 • obiekty kulturalne i sportowe na których odbywają się imprezy o zasięgu:
  • krajowym,
  • międzynarodowym;
 • specjalistyczne centra sportowo-rekreacyjne dla sportowców:
  • hala,
  • basen,
 • dostępne dla wszystkich boiska sportowe;
 • aktywna działalność klubów sportowych;
 • rozbudowana baza noclegowa o zróżnicowanym standardzie;
 • dobra baza hotelarsko – turystyczna;
 • utrzymywanie i tworzenie tradycji kulturowej: zespoły folklorystyczne, rękodzieło ludowe itp.
Szkolnictwo i nauka
 • dobrze rozwinięta sieć szkół na poziomie podstawowym i gimnazjalnym:
  • podstawowym: 5,
  • gimnazjalnym: 4;
 • dobrze rozwinięta sieć szkół na poziomie ponad gimnazjalnym – liczba szkół: 12;
 • Ośrodki akademickie/filie ośrodków akademickich na terenie miasta/gminy:
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Warszawie,
 • dobry dostęp do ośrodków akademickich w miastach:
  • Olsztyn,
  • Gdańsk,
  • Lidzbark Warmiński,
 • wykwalifikowane kadry pracowników na różnych poziomach i w różnych kierunkach kształcenia;
 • zróżnicowane kwalifikacje zawodowe mieszkańców;
 • wysoki poziom kształcenia w szkołach;
 • wysoki standard wyposażenia placówek oświatowych;
 • powszechny dostęp do sal komputerowych;
 • rozbudowana sieć przedszkoli i żłobków;
 • bogata i zróżnicowana oferta bibliotek publicznych;
 • wsparcie procesu rozwojowego nauczycieli przez władze gminy.
Społeczeństwo
 • wysoki poziom aktywności mieszkańców;
 • dobrze wykształcone społeczeństwo;
 • ludzie chętni do pracy;
 • wysoka kultura pracy;
 • duży procent mieszkańców w wieku produkcyjnym;
 • duże skupisko ludności;
 • duży udział ludności z wykształceniem wyższym i średnim;
 • dobrze działająca opieka socjalna;
 • dbałość o bezpieczeństwo publiczne;
 • stały przyrost naturalny;
 • gościnni i życzliwi mieszkańcy;
 • mieszkańcy oczekujący nowych inwestycji;
 • mieszkańcy nastawieni na nowe, innowacyjne rozwiązania społeczno-gospodarcze;
 • harmonijne koegzystowanie różnych wyznań;
 • różnorodność kulturowa mieszkańców gminy.
Infrastruktura techniczna
 • nowoczesna infrastruktura techniczna i komunalna;
 • dobra infrastruktura techniczna gminy:
  • gaz do celów technologicznych i grzewczych dostępny na 100% terenów inwestycyjnych gminy,
  • woda dostępna na 100% terenów inwestycyjnych gminy,
  • kanalizacja dostępna na 100% terenów inwestycyjnych gminy,
  • prąd dostępny na 100% terenów inwestycyjnych gminy,
  • telefon dostępny na 100% terenów inwestycyjnych gminy,
  • Internet dostępny na 100% terenów inwestycyjnych gminy;
 • duże rezerwy u dostawców mediów technicznych;
 • niskie koszty prowadzenia działalności gospodarczej – niskie koszty mediów technicznych;
 • dwustronne zasilanie w gaz;
 • czynne i w niewielkiej odległości wysypisko odpadów;
 • uporządkowana gospodarka odpadami (własne wysypisko śmieci i segregacja odpadów);
 • nowoczesna oczyszczalnia ścieków;
 • oczyszczalnia ścieków z możliwością rozbudowy oraz przyjmowania ścieków nie tylko komunalnych;
 • dobra infrastruktura drogowa:
  • sieć dróg krajowych,
  • sieć dróg wojewódzkich;
 • dobry dostęp do Internetu.
Infrastruktura Biznesu w gminie:
 • ułatwienia i ulgi dla inwestorów;
 • aktywnie działające organizacje wspierające przedsiębiorczość;
 • aktywna Izba Przemysłowo-Handlowa lub branżowa;
 • na terenie gminy dostęp do:
  • Oddziału Celnego,
  • Agencji Celnej,
  • Sądu Rejonowego,
  • Urzędu Skarbowego,
  • Starostwa Powiatowego;
 • szeroki dostęp do usług ubezpieczeniowych;
 • szeroki dostęp do usług bankowych;
 • dobrze rozwinięta gospodarka, w tym sektor małych i średnich przedsiębiorstw, handel i rzemiosło;
 • odpowiadająca gospodarce rynkowej struktura własności – przewaga sektora prywatnego;
 • zróżnicowana struktura podmiotów gospodarczych;
 • dobrze rozwinięta sieć handlowa;
 • dobrze zorganizowany system opieki medycznej;
 • duża aktywność organizacji społecznych;
 • dostęp na terenie gminy do ośrodków szkoleniowych;
 • dobre warunki do rozwoju działalności uzdrowiskowej, leczniczej i turystycznej;
 • dobrze rozwinięta infrastruktura telekomunikacyjna;
 • duża liczba firm z kapitałem zagranicznym;
 • duża liczba firm – polskich inwestorów;
 • dostęp do linii kolejowej z bocznicą;
 • dostęp do szerokich torów umożliwiających transport kolejowy na Wschód;
 • stabilna polityka gminy w zakresie usług komunalnych;
 • rozbudowany przemysł:
  • Przemysł przetwórczy,
   • Produkcja drewna i wyrobów z drewna oraz ze słomy i wikliny;
   • Działalność wydawnicza; poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji w tym działalność wydawnicza;
   • Produkcja wyrobów chemicznych;
   • Produkcja wyrobów z surowców niemetalicznych innych niż tworzywa sztuczne;
   • Produkcja wyrobów z metali;
   • Produkcja sprzętu i urządzeń radiowych telewizyjnych i telekomunikacyjnych;
   • Produkcja mebli; pozostała działalność produkcyjna;
  • Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz, wodę,
   • Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę, wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej;
   • Pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody;
 • brak uciążliwego przemysłu.
Inwestycje
 • aktualne plany zagospodarowania przestrzennego na terenach inwestycyjnych gminy;
 • aktualne plany zagospodarowania przestrzennego gminy obejmują: 40%;
 • corocznie zwiększane środki z budżetu gminy przeznaczone na inwestycje własne;
 • wysoki poziom planowania przestrzennego;
 • pomoc gminy w zakresie uzbrajania terenów inwestycyjnych;
 • w ofercie inwestycyjnej działki komunalne;
 • w ofercie inwestycyjnej działki prywatne;
 • w ofercie inwestycyjnej działki z pełną infrastrukturą techniczną;
 • szeroka i zróżnicowana promocja terenów pod inwestycje;
 • duże rezerwy terenów pod inwestycje tj.: 150 ha, przeznaczone pod:
  • magazyny,
  • place składowe,
  • centra targowe,
  • centra wystawiennicze,
  • działalność przemysłowa,
  • działalność usługowa,
  • budownictwo mieszkaniowe indywidualne,
  • budownictwo mieszkaniowe spółdzielcze,
  • bazę hotelarsko-turystyczną;
 • atrakcyjne ceny gruntów;
 • łatwy dostęp drogowy do terenów inwestycyjnych;
 • atrakcyjnie zlokalizowane tereny inwestycyjne;
 • dobre warunki do rozwoju mieszkalnictwa;
 • dobre warunki do produkcji zdrowej i ekologicznej żywności;
 • bardzo dobre warunki przyrodnicze do rozwoju branży turystyczno-rekreacyjnej lub hotelarskiej;
 • dobre warunki do rozwoju bazy turystyczno-usługowej;
 • społeczna akceptacja inwestycji;
 • istniejąca baza surowcowa dla rozwoju zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego;
 • wolne budynki do adaptowania przez inwestorów.