Bartoszyce – Gmina Fair Play 2007

Udostępnij na:

W roku 2007 certyfikaty „Gmina Fair Play” wręczono 153 wyjątko­wym gminom z 16 województw z te­renu Polski, do których zalicza się także miasto Bartoszyce.

W dniu 5 października 2007r. w Pałacu Kultury i Nauki w Warsza­wie odbyła się uroczysta gala, w której udział wzięli przedstawiciele Laure­atów wyróżnionych gmin z terenu całej Polski. Miasto Bartoszyce reprezentował Burmistrz Miasta Bartoszyce — Krzysztof Nałęcz wraz z Sekretarz Miasta — Bożeną Martul.
We wszystkich gminach, które zostały nominowane do II etapu konkursu przeprowadzone zostało badanie losowo wybranych in­westorów, którzy rozpoczęli, bądź zakończyli proces inwestycyjny na terenie danej gminy.
W tej edycji konkursu, na terenie 156 gmin, zrealizowano wywiady z 3744 respondentami, zarówno inwestującymi przed­siębiorstwami, jak i inwestorami indywidualnymi. W mieście Bartoszyce przeprowadzono 16 wywiadów z inwestorami gospo­darczymi oraz 25 wywiadów z osobami, które włożyły własne środki w inwestycje mieszkaniowe. Wyniki rozmów przyniosły zadowalający efekt i dodatkowo wpłynęły na decyzję przyznania naszemu miastu tego chlubnego tytułu.

Jednym z głównych celów konkursu „Gmina Fair Play” są wie­lostronne działania promocyjne jego Laureatów. Organizatorom konkursu zależy na wyróżnieniu i promocji gmin przyjaznych inwestorom oraz zwiększenie zainteresowania nimi potencjal­nych inwestorów oraz mediów. Organizatorzy są wszędzie tam, gdzie mogą promować Laureatów konkursu oraz ich dokonania. Wszystkie działania są związane z promocją logo konkursu „Gmi­na Fair Play”, które przez minione lata stało się wyznacznikiem wysokich standardów pracy urzędów gmin i miast, a także po­twierdzeniem obsługi inwestorów i procesu inwestycyjnego.

Katalog Ofert Inwestycyjnych „Gmina Fair Play 2007”