Działka przy ulicy Kajki

Udostępnij na:
Miejscowość Bartoszyce
Adres ul. Kajki
Nr działki 5-33/3
Księga wieczysta 16662
Powierzchnia 5.427 m2
Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego W planie planie zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony jest symbolem 3PU z zapisem” teren projektowanej zabudowy produkcyjno-usługowej i magazynowej. Zabudowa o wysokości do dwóch kondygnacji nadziemnych, jednak nie wyższa jak 10m licząc od powierzchni terenu przy wejściu do kalenicy dachu. Dach dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci dachowych do 250, układ głównej kalenicy równoległy do ulicy Kajki. Powierzchnia zabudowy nie może być większa niż 40% ogólnej powierzchni działki a powierzchnia biologicznie czynna nie moze być mniejsza jak 20% powierzchni działki. Ustala się obowiązek zachowania istniejącego szpaleru wysokiej zieleni. Obsługa komunikacyjna z drogi wewnętrznej 10.KDW-D12. Miejsca parkingowe projektować na własnej działce w ilości wynikającej z programu użytkowego i wielkości zatrudnienia, jednak nie mniej jak 3 miejsca postojowe na 50 m2 powierzchni usługowej lub 10 miejsc na 50 zatrudnionych.”
Przez działkę przebiegają sieci uzbrojenia terenu.
Media Istnieją techniczne możliwośći podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci wodociągowej, sieci gazowej oraz sieci energetycznej
Cel zgłoszenia Sprzedaż w drodze przetargu
Obecny stan działki Działka niezabudowana
Właściciel Gmina Miejska Bartoszyce
Uwagi
Kontakt Urząd Miasta Bartoszyce
ul. Boh Monte Cassino 1
Wydział Mienia Komunalnego
tel. 0 89 762 98 54

E-mail. zobacz e-mail
Załączniki Działka Nr 5-33/3