Działka przy ulicy Kajki

Udostępnij na:
Miejscowość Bartoszyce
Adres ul. Kajki
Nr działki 5 – 70
Księga wieczysta 11272
Powierzchnia 3.434 m2
Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego W planie zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony jest symbolem 5UR z zapisem: “teren projektowanej zabudowy usługowo – rzemieślniczej o uciązliwości nie przekraczającej własnej działki. Zabudowa o wysokości do dwóch kondygnacji nadziemnych, jednak nie wyższa jak 9m licząc od powierzchni terenu przy wejściu do kalenicy dachu. Dach dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci dachowych do 250. Powierzchnia zabudowy nie może być większa niż 40% ogólnej powierzchni działki, a powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza jak 20% powierzchni działki. Dopuszcza się podział terenu na działki budowlane w granicach obowiązujących linii rozgraniczających w zależności od potrzeb potencjalnych inwestorów. Obsługa komunikacyjna z drogi wewnętrznej 10.KDW-D12 i 9.KDW-D-0. Miejsca parkingowe projektować na własnej działce w ilości wynikającej z programu użytkowego i wielkości zatrudnienia, jednak nie mniej jak 3 miejsca postojowe na 50 m2 powierzchni usługowej lub 10 miejsc na 50 zatrudnionych.”
Przez działki przebiegają sieci uzbrojenia terenu.
Media Istnieją techniczne możliwości podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci wodociągowej, sieci gazowej oraz sieci energetycznej.
Cel zgłoszenia Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu
Obecny stan działki Działka niezabudowana
Właściciel Gmina Miejska Bartoszyce
Uwagi W przypadku wystąpienia kolizji projektowanej zabudowy z infrastrukturą techniczną należy uzyskać uzgodnienie nowych rozwiązań i przebudować ją na koszt inwestora.
Kontakt Urząd Miasta Bartoszyce
ul. Boh Monte Cassino 1
Wydział Mienia Komunalnego
tel. 0 89 762 98 54

E-mail. zobacz e-mail
Załączniki Działka Nr 5-70