Program „Korpus wsparcia seniorów ” – edycja 2023

Udostępnij na:

Program „Korpus wsparcia seniorów ” – edycja 2023

Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów, niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan zdrowia. W ramach Programu, Gmina Miejska Bartoszyce pozyskała z budżetu państwa środki na realizację w 2023 roku dodatkowych działań na rzecz osób starszych.

Wartość dofinansowania: 11.849,00 zł
Całkowita wartość projektu: 18.048,00 zł

Podstawowe informacje o projekcie:
Realizacja Programu obejmuje swoim zakresem dwa moduły:
– Moduł I, w którego realizację są zaangażowani wolontariusze, w tym również działacze środowisk młodzieżowych i obywatelskich, świadczący codzienną pomoc osobom potrzebującym wsparcia;
– Moduł II, który ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”, która stanowi nowoczesną formę wsparcia w miejscu zamieszkania seniorów w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy związane z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającej opieki w codziennym funkcjonowaniu. To idealne rozwiązanie, szczególnie dla osób samotnych, zarówno tych, które nie potrzebują usług całodobowych i nie korzystają na co dzień z usług opiekuńczych czy specjalistycznych usług opiekuńczych, jak i tych objętych wsparciem w postaci usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, u których nieprzewidywalność zmiany stanu zdrowia uzasadnia stałe monitorowanie w celu jak najszybszej reakcji, powiadomienia właściwych służb i udzielenia możliwie najszybciej pomocy, w tym pomocy medycznej.

Środki pozyskane przez Gminę zostaną przeznaczone na realizację Modułu II w zakresie ponoszenia kosztów usługi obsługi systemu, polegającej na sprawowaniu całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu.

Bezpośrednim realizatorem zadania jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartoszycach.