Komunikat w sprawie wypłaty refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r.

Udostępnij na:

Szanowni Państwo

Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, wprowadziła refundację podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe jako narzędzie stanowiące wsparcie dla gospodarstw domowych wykorzystujących jako główne źródło ogrzewania urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi, wpisanymi lub zgłoszonymi do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia wejścia w życie ustawy (21 grudnia 2022 r.), albo po tym dniu – w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

W imieniu Gminy Miejskiej Bartoszyce zadanie to będzie realizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartoszycach.

Refundacja kwoty odpowiadającej podatkowi VAT wynikającej z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., przysługuje, gdy odbiorca paliw gazowych:

  1. jest osobą w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 2100 zł, lub
  2. osobą w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Druk wniosku do pobrania na stronie:

Ministerstwa Klimatu i Środowiska: https://bip.mos.gov.pl/energetyka/wzor-wniosku-o-wyplate-refundacji-podatku-vat-za-dostarczone-paliwa-gazowe-w-2023-r/

lub w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, przy ul. Pieniężnego 10A – pokój A46 (III piętro).

Wniosek można złożyć:

  1. osobiście, w siedzibie MOPS, w dni robocze, w godz. 7.30 – 15.30 – pokój A46 (III piętro),
  2. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, opatrując go kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym,

nie później niż do dnia 29 lutego 2024 r., lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

Do wniosku o refundację podatku VAT należy dołączyć fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych, obejmującą okres dotyczący wniosku oraz dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 89 762 97 93.