Porządek obrad LXII sesji Rady Miasta Bartoszyce

Udostępnij na:

LXII sesja Rady Miasta Bartoszyce odbędzie się 29 grudnia 2022 r. o godz. 11.00 w sali 17 C Urzędu Miasta Bartoszyce zgodnie z następującym porządkiem:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołów z obrad LX, LXI Sesji Rady Miasta.
4.Informacja Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
5.Uchwalenie budżetu Miasta Bartoszyce na 2023 rok
a/ opinia Komisji Programowej i Budżetu
b/ dyskusja
c/ podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Bartoszyce na rok 2023 – projekt 1/LXII
d/ podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2023-2036 – projekt 2/LXII
6.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2021/2022.
7.Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ zmiany budżetu – projekt 3/LXII
b/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2022 – 2034–projekt 4/LXII
c/uchwalenia wydatków niewygasających w 2022 r. – projekt 5/LXII
d/ ustalenia stawek opłat za korzystanie z Cmentarzy Komunalnych Gminy Miejskiej Bartoszyce – projekt 6/LXII
e/ zmieniającej uchwałę Nr XXXI/194/2020 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Bartoszyce – projekt 7/LXII
f/ przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Bartoszyce – projekt 8/LXII
g/ zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach – projekt 9/LXII
h/ przyjęcia rocznego „Programu współpracy Miasta Bartoszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok” – projekt 10/LXII
i/ zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw nauczycieli – projekt 11/XLII
8.Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
9.Sprawy różne.
10.Zamknięcie obrad.

 

Obrady Rady Miasta Bartoszyce są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Informację te podawane są wypełniając dyspozycje art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych).