Program wieloletni „Senior+” na lata 2021-2025 edycja 2022 Moduł 2 – zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+” w Bartoszycach

Udostępnij na:

W ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 edycja 2022 Moduł 2, Gmina Miejska Bartoszyce pozyskała środki na zapewnienie w bieżącym roku działalności Dziennego Domu „Senior+”, funkcjonującego w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Wartość dofinansowania: 97 200,00 zł

Całkowita wartość projektu: 194 660,00 zł

Podstawowe informacje o projekcie:

Celem strategicznym Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym poprzez dofinansowanie rozbudowy infrastruktury ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym oraz zwiększenie miejsc w ośrodkach wsparcia „Senior+”.

Celem operacyjnym Programu jest zapewnienie wsparcia seniorom – osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60 lat i więcej – poprzez umożliwienie im korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywności, a także obejmującej usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, oferty edukacyjnej, kulturalnej,  rekreacyjnej i opiekuńczej – w zależności od potrzeb stwierdzonych  w środowisku lokalnym. W ramach Programu udostępniana jest seniorom infrastruktura pozwalająca na aktywne spędzanie wolnego czasu, a także ich zaktywizowanie i zaangażowanie w działania samopomocowe oraz na rzecz środowiska lokalnego.

W ramach  Programu jednostki samorządu mogą otrzymać:

  • jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie i/lub wyposażenie ośrodka

wsparcia (moduł 1),

  • zapewnienie funkcjonowania już istniejących ośrodków wsparcia (moduł 2).

Bezpośrednim realizatorem zadania jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartoszycach.