Porządek obrad LII sesji Rady Miasta Bartoszyce

Udostępnij na:

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz.U. z 2021 r. poz. 1372/ zwołuję się LII sesję Rady Miasta Bartoszyce z następującym porządkiem obrad:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołów z obrad L i LI Sesji Rady Miasta.
4.Informacja Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
5.Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bartoszyce – projekt 1/LII – ze względu na obszerność materiał jest do wglądu w Biurze Rady Miasta.
b/ zmiany budżetu-projekt 2/LII
c/zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2022-2034 – projekt 3/ LII
d/ przejęcia zadania z zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych przez Gminę Miejską Bartoszyce – projekt 4/ LII
e/ przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Bartoszyce na rok 2022”– projekt 5/ LII
f/ przyjęcia „Programu ochrony środowiska Miasta Bartoszyce do roku 2030”-projekt 6/ LII–ze względu na obszerność materiał jest do wglądu w Biurze Rady Miasta.
6.Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
7.Sprawy różne.
8.Zamknięcie obrad.

LII sesja odbędzie się  28 kwietnia 2022 r. o godz. 11.00 w sali 17 C Urzędu Miasta Bartoszyce.

Wszystkich uczestników informuję, że obrady Rady Miasta Bartoszyce są transmitowane  i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.  Informację tę podaję wypełniając dyspozycje art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych).