Konsultacje społeczne „Strategii rozwoju miasta Bartoszyce do roku 2030”

Udostępnij na:

W związku z zakończeniem prac nad opracowaniem „Strategii rozwoju miasta Bartoszyce do roku 2030”, zwracamy się do Państwa z prośbą o  wyrażenie opinii na temat przedmiotowego dokumentu wraz z jego załącznikiem („Diagnozą społeczno-gospodarczą gminy miejskiej Bartoszyce”).

Konsultacje społeczne polegają na zgłoszeniu uwag i opinii do projektu dokumentów wyłącznie na Formularzu konsultacyjnym projektu „Strategii rozwoju miasta Bartoszyce do roku 2030” w terminie do 04.05.2022 r. w formie:

  • drogą elektroniczną na adres: urzad.miasta@bartoszyce.pl (w tytule e-maila należy wpisać „konsultacje społeczne strategii miasta Bartoszyce”);
  • drogą korespondencyjną na adres Urząd Miasta Bartoszyce, ul. Bohaterów Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce (z dopiskiem „konsultacje społeczne projektu Strategii rozwoju miasta Bartoszyce do roku 2030”, decyduje data wpływu);
  • bezpośrednio w Sekretariacie Urzędu Miasta Bartoszyce (pok. nr 15).

Uwagi i opinie wniesione w inny sposób niż opisany powyżej i bez wskazania imienia i nazwiska osoby zgłaszającej zastrzeżenia do projektu oraz po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.

Poniżej można pobrać w wersji elektronicznej projekt „Strategii rozwoju miasta Bartoszyce do roku 2030”
wraz załącznikiem oraz  formularz konsultacyjny.

Do pobrania:

  1. Projekt „Strategii rozwoju miasta Bartoszyce do roku 2030” (pdf),
  2. Projekt Załącznika nr 1 „Diagnoza społeczno-gospodarcza gminy miejskiej Bartoszyce” (pdf),
  3. Formularz konsultacyjny projektu „Strategii rozwoju miasta Bartoszyce do roku 2030” (Word).