Nabór kandydatów do komisji konkursowej

Udostępnij na:

Nabór kandydatów do komisji konkursowej, która zostanie powołana w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Bartoszyce w zakresie realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok.

Na podstawie art. 15 ust 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)  Burmistrz Miasta Bartoszyce zaprasza do zgłoszenia swojej kandydatury do pracy w komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Bartoszyce w zakresie realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz  Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok.

Kandydaci na członków komisji konkursowej muszą spełniać poniższe warunki:    

  1. są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;
  2. są wskazani pisemnie przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
  3. nie reprezentują organizacji lub podmiotu biorącego udział w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Bartoszyce w zakresie realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz  Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok.
  4. wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 z późn. zm).
  5. zgłoszą swoją kandydaturę poprzez formularz zgłoszeniowy stanowiący załącznik do niniejszej informacji.

Zadaniem komisji konkursowej będzie ocena i opiniowanie ofert, z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszonego konkursu oraz rekomendowanie zaopiniowanych ofert Burmistrzowi Miasta Bartoszyce, który podejmuje ostateczną decyzje o podziale środków. Zgłoszenie kandydata do udziału w komisji konkursowej nie jest jednoznaczne z powołaniem go do składu komisji. W przypadku dużej liczby zgłoszeń z kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i jej członkom nie będzie przysługiwać zwrot kosztów podróży.

Zgłoszenia należy dokonać na formularzu zgłoszenia, podpisanym przez kandydata oraz osoby upoważnione do reprezentowania organizacji pozarządowej/podmiotu.  Wypełnione formularze należ składać do 24.01.2022 r. w sekretariacie Urzędu Miasta Bartoszyce, ul. Bohaterów Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce, lub u Pełnomocnika Burmistrza ds. Profilaktyki Uzależnień, pok.27.

Zgłoszenia, które nie będą zawierały wszystkich wymaganych informacji i podpisów nie będą brane pod uwagę.

Do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy