Porządek obrad XLVI sesji Rady Miasta Bartoszyce

Udostępnij na:

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm./ zwołuje się XLVI Sesję Rady Miasta Bartoszyce z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z obrad XLIV i XLV Sesji Rady Miasta.
4. Informacja Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Uchwalenie budżetu Miasta Bartoszyce na 2022 rok
a/ opinia Komisji Programowej i Budżetu
b/ dyskusja
c/ podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Bartoszyce na rok 2022 – projekt 1/XLVI
d/ podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2022-2034 – projekt 2/XLVI
6. Sprawozdanie z „Programu współpracy Miasta Bartoszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r.
7. Podjęcie stanowiska w sprawie stanowczego potępienia bezpardonowych nieludzko eskalowanych ataków hybrydowych na wschodnie granice Rzeczypospolitej Polskiej.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ zmiany budżetu – projekt 3/XLVI
b/zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2021-2035 – projekt 4/XLVI
c/ uchwalenia wydatków niewygasających w 2021 r. – projekt 5/XLVI
d/ przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok – projekt 6/XLVI
e/ przyjęcia rocznego „Programu współpracy Miasta Bartoszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”– projekt 7/XLVI
f/ pokrycia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – projekt 8/XLVI
g/ wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części nieruchomości położonej przy ul. Boh. Warszawy w Bartoszycach, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bartoszyce – projekt 9/XLVI
9. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie obrad.

XLVI sesja odbędzie się 20 grudnia 2021 r. o godz. 10.00 w Bartoszyckim Domu Kultury.

Wszystkich uczestników informuję, że obrady Rady Miasta Bartoszyce są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Informację tę podaję wypełniając dyspozycje art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych).

Przypominam o obowiązku zasłaniania nosa i ust na sali obrad. Odstępstwo od w/w zasady tylko podczas zabierania głosu.