Porządek obrad XLV sesji Rady Miasta Bartoszyce

Udostępnij na:

Na podstawie  art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm./ oraz  art. 15 zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) – na wniosek Burmistrza Miasta złożony w trybie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym – zarządza się na dzień 9 grudnia 2021 r. na godzinę 14.00 XLV sesję Rady Miasta Bartoszyce w trybie korespondencyjnym.

Porządek obrad :
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany budżetu – projekt 1/XLV
3.Zamknięcie obrad.