Porządek obrad XLIV sesji Rady Miasta Bartoszyce

Udostępnij na:

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm./ zwołuje się  XLIV Sesję Rady Miasta Bartoszyce z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z obrad XLIII  Sesji Rady Miasta.
4.Informacja Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
5.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2020/2021.
6.Podjęcie uchwał w sprawie:
a/zmiany budżetu–projekt 1/XLIV
b/zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2021-2035 – projekt 2/XLIV
c/wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego na pokrycie obejmowanych przez Gminę Miejską Bartoszyce udziałów Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z.o.o w Bartoszycach–projekt 3/XLIV
d/ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Bartoszyce – projekt 4/XLIV
e/wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości  – projekt 5/XLIV
f/utworzenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Bartoszycach – projekt 6/XLIV
7.Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
8.Sprawy różne.
9.Zamknięcie obrad.

XLIV sesja odbędzie się 25 listopada 2021 r. o godz. 12.00 w Bartoszyckim Domu Kultury.

Wszystkich uczestników informujemy, że obrady Rady Miasta Bartoszyce są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Informację tę podaje się wypełniając dyspozycje art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych).

Przypomina się również o obowiązku zasłaniania nosa i ust na sali obrad. Odstępstwo od w/w zasady tylko podczas zabierania głosu.