„MOJA WALENTYKA” – konkurs plastyczny

Udostępnij na:

Bartoszycki Dom Kultury zaprasza do udziału w konkursie plastycznym „MOJA WALENTYNKA”. Celem konkursu jest przedstawienie „Walentynki”, jako symbolu przyjaźni i sympatii dla drugiego człowieka.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

„Moja Walentynka”

A. Organizator

Organizatorem konkursu jest Bartoszycki Dom Kultury ul. Bohaterów Warszawy 11
11-200 Bartoszyce, woj. warmińsko-mazurskie; tel. (89) 762 23 89
e-mail: bdk.bartoszyce@wp.pl

B. Miejsce i czas trwania Konkursu

Konkurs rozpoczyna się 22 stycznia 2014 roku i trwa do 12 lutego 2014 roku.

C. Celem konkursu jest:

a. rozwijanie zainteresowań twórczych,
b. kształtowanie i udoskonalanie warsztatu plastycznego,
c. przedstawienie „Walentynki”, jako symbolu przyjaźni i sympatii dla drugiego człowieka.

D. Warunki uczestnictwa, zasady i przebieg Konkursu

1. Temat prac konkursowych brzmi: „Moja Walentynka”.
2. Format prac plastycznych: max A5
3. Kategorie wiekowe uczestników:
1) dzieci w wieku przedszkolnym ( grupy sześciolatków)
2) uczniowie klas I-III szkół podstawowych
3) uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych
4. Nie przyjmujemy prac zbiorowych.
5. Prace konkursowe należy dostarczyć do :

Bartoszyckiego Dom Kultury
ul. Bohaterów Warszawy 11 11-200 Bartoszyce,
woj. warmińsko-mazurskie
z dopiskiem „Moja Walentynka – Konkurs” do 12 lutego 2014 roku

6. Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem oraz swoimi danymi:
imię i nazwisko oraz dane kontaktowe. Dane te będą służyć do kontaktu organizatora z uczestnikiem konkursu. Prace nie podpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.
7. Praca konkursowa może być pracą plastyczną wykonaną w dowolnej technice.
8. Każdy z uczestników może przekazać tylko jedną pracę

D. Wyniki konkursu i nagrody

Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu.
Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas kameralnego spotkania z okazji „Urodzin Miasta Bartoszyce” w dniu 17 lutego 2014r. w Bartoszyckim Domu Kultury o godz.16:00. Zwycięzcy zostaną wcześniej poinformowani telefonicznie.

Nagrody przyznane będą za pierwsze, drugie oraz trzecie miejsce w poszczególnych kategoriach wiekowych.
Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.
Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich równowartość pieniężną.
Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie).

E. Postanowienia końcowe:

1. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na ekspozycję pracy podczas „Urodzin Miasta Bartoszyce” w dniu 17 lutego 2014r. w Bartoszyckim Domu Kultury oraz opublikowanie i reprodukowanie na stronie internetowej organizatora: www.bdkbartoszyce.pl
2. Organizator nie zwraca nadesłanych prac.
3. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.