Porządek obrad XLIII sesji Rady Miasta Bartoszyce

Udostępnij na:

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm./  zwołuje się XLIII  Sesję Rady Miasta Bartoszyce z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XLII  Sesji Rady Miasta.
4. Informacja Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Raport z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Bartoszyce – okres sprawozdawczy lata 2019-2020.
6. Sprawozdanie z realizacji „Programu ochrony środowiska dla Miasta Bartoszyce do roku 2020”.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ nadania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Bartoszyce” – projekt 1/XLIII
b/nadania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Bartoszyce” – projekt 2/XLIII
c/ zmiany budżetuprojekt 3/XLIII
d/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2021-2035 – projekt 4/XLIII
e/ określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości – projekt 5/XLIII
f/ obwieszczenie w sprawie ogłoszenia  tekstu jednolitego uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Bartoszyce – projekt 6/XLIIIg/
g/przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Bartoszyce w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu – projekt 7/XLIII
8. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
9. Sprawy różne.
10.Zamknięcie obrad.

XLIII sesja odbędzie się 28 października 2021 r. o godz. 11.00 w Bartoszyckim Domu Kultury.

Wszystkich uczestników informuje się, że obrady Rady Miasta Bartoszyce są transmitowane  i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.  Informację tę podaję wypełniając dyspozycje art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych).

Przypomina się również o obowiązku zasłaniania nosa i ust na sali obrad. Odstępstwo od w/w zasady tylko podczas zabierania głosu.