Porządek obrad XLI sesji Rady Miasta Bartoszyce

Udostępnij na:
Na podstawie  art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz.U. z 2020 r. poz. 713/ na wniosek Burmistrza Miasta  złożony w trybie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym – zwołuję XLI sesję Rady Miasta Bartoszyce z następującym porządkiem obrad:
  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bartoszyce – projekt XLI/1
  3. Zamknięcie obrad.
XLI  sesja odbędzie się 16 września  2021 r. o godz. 13.00 w Bartoszyckim Domu Kultury.
Wszystkich uczestników informuję, że obrady Rady Miasta Bartoszyce są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Informację tę podaję wypełniając dyspozycje art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych).
Przypominam o obowiązku zasłaniania nosa i ust na sali obrad. Odstępstwo od w/w zasady tylko podczas zabierania głosu.