XXXVIII Sesja Rady Miasta Bartoszyce

Udostępnij na:

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm./  zwołuje się  XXXVIII Sesję  Rady Miasta Bartoszyce z następującym porządkiem obrad:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z obrad XXXVII Sesji Rady Miasta.
4.Informacja Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
5.Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ zmiany budżetu  – projekt 1/XXXVIII
b/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2021-2035  – projekt 2/XXXVIII
c/ określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego – projekt 3/XXXVIII
d/ zmieniającej uchwałę w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Zespół  Administracyjny Oświaty w Bartoszycach   – projekt 4/XXXVIII
e/ przeprowadzenia na terenie miasta Bartoszyce konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok  – projekt 5/XXXVIII
f/   przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Bartoszyce w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu   – projekt 6/XXXVIII
g/ odstąpienia od zbycia w drodze przetargu części nieruchomości na rzecz dzierżawców – projekt 7/XXXVIII
6.Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
7.Sprawy różne.
8.Zamknięcie obrad.

Sesja odbędzie się  31 maja 2021 r. o godz. 10.00 w sali Bartoszyckiego Domu Kultury.

Wszystkich uczestników informuję, że obrady Rady Miasta Bartoszyce są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.  Informację tę podaję wypełniając dyspozycje art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych).