INFORMACJA DLA RODZICÓW W SPRAWIE ORGANIZACJI ZAJĘĆ OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH w 2021 r.

Udostępnij na:

Szanowni Rodzice,

Z uwagi na wyjątkowo nieprzychylną sytuację w kraju związaną z pandemią Covid- 19, kierując się troską o zdrowie najmłodszych, ale też wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców zostały podjęte starania celem zapewnienia opieki większej grupie uczniów.

Aby pomysł mógł zaistnieć konieczne było przeprowadzenie konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania w zakresie realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz  Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok.

Bartoszycki Klub Świetlika to projekt realizowany przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Warmińsko- Mazurska Hufiec Bartoszyce, obejmujący prowadzenie pozalekcyjnych zajęć opiekuńczo- wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień.

Do programu przystąpiły wszystkie szkoły podstawowe na terenie naszego miasta, a zajęcia skierowane są do dzieci w wieku 7-10 lat.

Celem głównym zajęć pozalekcyjnych z profilaktyką uzależnień jest przygotowywanie małego  człowieka już na etapie edukacji wczesnoszkolnej do dokonywania wyborów takich, aby nie szkodziły innym, a co najważniejsze jemu samemu. Jest to pomoc w pracy nad samorozwojem i kształtowaniem systemu wartości dziecka.

By podnieść skuteczność działań zadania wychowawczo-profilaktyczne będą realizowane zgodnie                          z Harcerskim Systemem Wychowawczym, uwzględniającym pięć sfer rozwoju dzieci  młodzieży :

  1. rozwój duchowy
  2. rozwój emocjonalny
  3. rozwój intelektualny
  4. rozwój społeczny
  5. rozwój fizyczny

Rodzice, opiekunowie dzieci
podejmując decyzję o korzystaniu przez dziecko z zajęć opiekuńczych – wychowawczych w szkole w okresie epidemii, musicie uwzględnić, że podczas przebywania dziecka na terenie szkoły, pomimo stosowanych w placówce procedur bezpieczeństwa postępowania oraz stosowania środków ochronnych, może dojść do zakażenia dziecka koronawirusem SARS-CoV-19, a także przeniesienia zakażenia na inne osoby, w tym członków najbliższej rodziny.

Klub świetlika