Porządek obrad XXXVI sesji Rady Miasta Bartoszyce

Udostępnij na:
Na podstawie  art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm./ oraz  art. 15 zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) – zarządzam na dzień  25 marca 2021 r. na godzinę 14.00 XXXVI sesję Rady Miasta Bartoszyce w trybie korespondencyjnym.
Porządek obrad :
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z obrad XXXIV i XXXV Sesji Rady Miasta.
 3. Informacja Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Przyjęcie sprawozdań za 2020 rok z realizacji zadań jednostek organizacyjnych samorządu Miasta Bartoszyce BDK, MBP, BOSiR, ŚDS, MOPS, ZAO, ZUK.
 5. Sprawozdanie z realizacji uchwały nr XX/131/2019 Rady Miasta Bartoszyce  z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020.
 6. Sprawozdanie z realizacji uchwały nr V/36/2019 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Bartoszyce na lata 2019 – 2023 w 2020 roku.
 7. Sprawozdanie z realizacji „Miejskiego Programu Wspierania Rodziny miasta Bartoszyce na lata 2019 – 2021” – za rok 2020.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • zmiany budżetu – projekt 1/XXXVI
  • zmiany Wieloletniej  Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2021 – 2035 – projekt 2/XXXVI
  • przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  na terenie Gminy Miejskiej Bartoszyce na rok 2021” – projekt 3/XXXVI
  • wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Bisztynek, dotyczącego zapewnienia posiłku osobom tego potrzebującym, a objętym pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bisztynku – projekt 4/XXXVI
 9. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 10. Sprawy różne.
 11. Zamknięcie obrad.