XXXV Sesja Rady Miasta Bartoszyce

Udostępnij na:

Na podstawie  art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm./ oraz  art. 15 zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) – na wniosek Burmistrza Miasta  złożony w trybie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym – zarządzam na dzień  11 marca 2021 r.  na godzinę  14.00  XXXV sesję Rady Miasta Bartoszyce w trybie korespondencyjnym.

Porządek obrad :

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – projekt 1/XXXV.
  3. Zamknięcie obrad.