Dopłata do czynszu dla poszkodowanych przez COVID-19. Komunikaty Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach

Udostępnij na:

DODATKI MIESZKANIOWE POWIĘKSZONE O TZW. „DOPŁATĘ DO CZYNSZU”

Z dniem 5 stycznia 2021 roku weszły w życie przepisy umożliwiające przyznanie dodatków mieszkaniowych powiększonych o tzw. „dopłatę do czynszu”

W terminie do  31 marca 2021 r. najemcy i podnajemcy lokali mieszkalnych, którzy utracili dochody z powodu pandemii COVID-19, mogą składać w MOPS w Bartoszycach wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu.

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przyznaje się w oparciu o wniosek o dodatek mieszkaniowy opatrzony adnotacją o treści „wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu”, złożony nie później niż w dniu 31 marca 2021 r.

Aby ubiegać się o dodatek mieszkaniowy z dopłatą do czynszu, należy spełniać łącznie poniższe warunki:

  1. być wyłącznie najemcą lub podnajemcą,
  2. najemca lub podnajemca winien spełniać warunki do przyznania dodatku mieszkaniowego,
  3. średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy z dopłatą do czynszu, w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, jest co najmniej o 25% niższy niż średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego najemcy osiągnięty w 2019 r.,
  4. ubiegający się o dodatek mieszkaniowy z dopłatą do czynszu najmował albo podnajmował lokal mieszkalny przed dniem 14 marca 2020 r.,
  5. ubiegającemu się o dodatek mieszkaniowy z dopłatą do czynszu nie przysługiwał wcześniej dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu.

Wysokość dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu stanowi 75% miesięcznego czynszu opłacanego przez najemcę, jednak nie więcej niż 1.500 zł.
Dopłata do czynszu przyznana być może również, osobom spełniającym opisane wyżej warunki, za okresy przeszłe (za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonych z powodu COVID-19).

Ze względu na fakt, iż katalog osób ewentualnie uprawnionych do dopłat do czynszu jest węższy niż uprawionych do dodatku mieszkaniowego, przed złożeniem wniosku zachęcamy do uprzedniego kontaktu telefonicznego. Więcej informacji uzyskać można pod numerem telefonu 89 762 9798, codziennie, w dni pracy MOPS, w godzinach od 900 do 1400.

 

DODATKI MIESZKANIOWE Z MOCĄ WSTECZNĄ

Za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonych z powodu COVID-19, istnieje możliwość przyznania z mocą wsteczną dodatku mieszkaniowego, o którym mowa w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych.
Dodatek mieszkaniowy może zostać przyznany z mocą wsteczną wyłącznie w przypadku wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego złożonego nie później niż po upływie 30 dni od dnia zakończenia obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonych    z powodu COVID-19.
Dodatek mieszkaniowy przyznaje się z mocą wsteczną, jeżeli osoba uprawniona do dodatku mieszkaniowego we wniosku o przyznanie tego dodatku wskazała okres poprzedzający dzień złożenia tego wniosku jako okres objęty tym wnioskiem. Do wniosku dołącza się deklarację o dochodach gospodarstwa domowego, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, za okres 3 miesięcy poprzedzających miesiąc, od którego ma zostać przyznany dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną.
Wskazanie okresu poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego jako okresu objętego tym wnioskiem następuje w formie klauzuli dołączanej do tego wniosku i podpisanej przez wnioskodawcę.
W przypadku przyznania dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną, okres, o którym mowa w art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, skraca się o liczbę miesięcy poprzedzających pierwszy dzień miesiąca następujący po dniu złożenia wniosku, za które przyznano dodatek mieszkaniowy.

Dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną nie przyznaje się za okres, w którym osobie do niego uprawnionej przysługiwał dodatek mieszkaniowy na podstawie innej decyzji.

W przypadku przyznania dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną, dodatek mieszkaniowy za miesiące poprzedzające pierwszy dzień miesiąca następujący po dniu złożenia wniosku wypłaca się w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego stała się ostateczna.

Dochód na jednego członka gospodarstwa domowego, będący podstawą ustalenia prawa do dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną, ustala się za okres 3 kolejnych miesięcy poprzedzających miesiąc, od którego ma zostać przyznany dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną.

Wydatki, będące podstawą ustalenia wysokości dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną, ustala się na miesiąc poprzedzający miesiąc, od którego ma zostać przyznany dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną.

Więcej informacji uzyskać można pod numerem telefonu 89 762 9795, codziennie, w dni pracy MOPS, w godzinach od 900 do 1400.