„STOP COVID-19 – realizacja na terenie miasta Bartoszyce działań w zakresie przeciwdziałania epidemii COVID-19 na rzecz podmiotów i pracowników świadczących usługi wspierające oraz osób z nich korzystających”

Udostępnij na:

Gmina Miejska Bartoszyce, działając poprzez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartoszycach, pozyskała na realizację przedmiotowego projektu dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa RPWM.11.00.00 „Włączenie społeczne”, Działanie RPWM.11.02.00 „Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym”, Poddziałanie RPWM.11.02.03 „Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe”, Typ projektu: „Realizacja usług wspierających osoby przebywające w instytucjach zajmujących się opieką nad osobami wymagającymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz personel tych instytucji oraz osoby, które w związku z epidemią COVID-19 wymagają świadczenia usług w miejscu zamieszkania lub usług w ośrodkach wsparcia, jak również podmioty świadczące usługi i pomoc w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 oraz zwalczania skutków wystąpienia COVID-19.”

Realizacja Projektu umożliwi zabezpieczenie w specjalistyczny sprzęt oraz środki ochrony 85 pracowników dwóch instytucji (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Środowiskowy Dom Samopomocy) i dwóch organizacji pozarządowych (Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża, Zarząd Rejonowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej), jak również 102 osób wymagających ich wsparcia (seniorzy, osoby z zaburzeniami psychicznymi i osoby bezdomne).

Łączna wartość projektu, realizację którego, zgodnie z warunkami konkursu, zaplanowano w okresie od 01.10.2020 r. do 31.12.2020 r., wynosi 150.496,18 zł, w tym dofinansowanie 142.912,18 zł oraz wkład własny w wysokości 7.584,00 zł, przewidziany w ramach środków przeznaczonych przez Gminę Miejską Bartoszyce na bieżącą działalność MOPS.

W ramach przedsięwzięcia przewidziano 6 następujących zadań:
1. zakup środków i materiałów ochrony osobistej w zakresie przeciwdziałania i ograniczania skutków COVID-19 dla uczestników Dziennego Domu „Senior+” i jego pracowników oraz personelu realizującego specjalistyczne usługi opiekuńcze, pracowników socjalnych i asystentów rodziny zatrudnionych w MOPS;
2. zakup środków i materiałów ochrony osobistej w zakresie przeciwdziałania i ograniczania skutków COVID-19 dla uczestników zajęć i personelu Środowiskowego Domu Samopomocy w Bartoszycach;
3. zakup środków i materiałów ochrony osobistej w zakresie przeciwdziałania i ograniczania skutków COVID-19 dla organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne w zakresie pomocy społecznej, w tym usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania i Schronisku dla Osób Bezdomnych;
4. doposażenie stanowisk pracy, poprzez zakup sprzętu i środków zabezpieczających potrzeby uczestników i pracowników placówek realizujących usługi wspierające (MOPS i ŚDS) i organizacji pozarządowej (ZR PKPS), realizujących zadania na zlecenie Gminy;
5. zakup niezbędnego sprzętu i urządzeń o charakterze bakteriobójczym i dezynfekcyjnym w celu przeciwdziałania i ograniczania skutków COVID-19 w pomieszczeniach, zabezpieczających potrzeby pracowników placówek realizujących usługi wspierające (MOPS i ŚDS) i organizacji pozarządowej (ZR PKPS);
6. bezpieczna dystrybucja ciepłych posiłków dla osób objętych usługami wspierającymi.