Nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz nowy termin wnoszenia opłat

Udostępnij na:

Nową deklarację ma obowiązek złożyć:
– właściciel, współwłaściciel, użytkownik wieczysty, spółdzielnia mieszkaniowa, wspólnota mieszkaniowa, najemca/dzierżawca – którzy do tej pory deklarowali odbieranie odpadów w sposób nieselektywny (zmieszany);

– właściciel, współwłaściciel, użytkownik wieczysty, najemca/dzierżawca nieruchomości zamieszkałych, zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym;

Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady, stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym – ulga 2,00 zł od każdego członka rodziny zamieszkującej nieruchomość.

DEKLARACJĘ MOŻNA ZŁOŻYĆ:
– osobiście w Urzędzie Miasta Bartoszyce pok. Nr 3 w godzinach pracy Urzędu Miasta
Tel. 89 762 98 75,
– za pośrednictwem poczty,
– poprzez elektroniczną platformę usług administracji publicznej (ePUAP )- podpisaną profilem zaufanym lub bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym certyfikatem (podpisem kwalifikowanym).

Załącznik do pobrania
NOWY WZÓR DEKLARACJI – deklaracja edytowalna

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi winna być uiszczona na indywidualny numer rachunku bankowego w terminie do 15 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.

 

Do pobrania:

Formularz deklaracji – wersja edytowalna