Obrady XXX sesji Rady Miasta Bartoszyce

Udostępnij na:

 

29 października w Bartoszyckim Domu Kultury odbędą się obrady XXX sesji Rady Miasta Bartoszyce z następującym porządkiem:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z obrad XXIX Sesji Rady Miasta.
4.Informacja Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
5.Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ zmiany budżetu – projekt 1/XXX
b/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2020 – 2035 – projekt 2/XXX
c/ udzielenia pomocy finansowej Gminie Sępopol – projekt 3/XXX
d/ wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego położonego przy Pl. Konstytucji 3 Maja 33 w Bartoszycach – projekt 4/XXX
e/ wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości – projekt 5/XXX
f/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bartoszyce – projekt 6/XXX
g/ ustalenia stawek opłat za korzystanie z Cmentarzy Komunalnych Gminy Miejskiej Bartoszyce- projekt 7/XXX
h/ uchwalenia Regulaminu korzystania z Cmentarzy Komunalnych oraz Domu Przedpogrzebowego na terenie Gminy Miejskiej Bartoszyce – projekt 8/XXX
i/ określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskaniezezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, zezwolenia na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także zezwolenia na prowadzenie grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Miasta Bartoszyce – projekt 9/XXX
j/ zatwierdzenia do realizacji projektu pod nazwą „STOP COVID -19 – realizacja na terenie miasta Bartoszyce działań w zakresie przeciwdziałania epidemii COVID -19 na rzecz podmiotów i pracowników świadczących usługi wspierające oraz osób z nich korzystających”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 – projekt 10/XXX
6.Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
7.Sprawy różne.
8.Zamknięcie obrad.

Wszystkich uczestników informuję, że obrady Rady Miasta Bartoszyce są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Informację tę podaję wypełniając dyspozycje art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych).