Centrum Aktywności Lokalnej w Bartoszycach

Udostępnij na:

Projekt “Centrum Aktywności Lokalnej w Bartoszycach”
w ramach Osi Priorytetowej XI – Włączenie społeczne
Działania 11.2 – Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym
Poddziałanie 11.2.3 – Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Dofinansowanie projektu : 421 551,81 zł

Całkowita wartość projektu: 443 738,75 zł

Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych dla osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na obszarze objętym rewitalizacją
w mieście Bartoszyce w okresie od 31.03.2021r do 31.03.2023r, poprzez rozwój usług społecznych dla grupy 100 osób (70 K, 30 M ) oraz ich otoczenia.

W projekcie zostaną zrealizowane cztery zadania, które obejmują różne formy wsparcia
w ramach zajęć wspierających umiejętności społeczne, zajęcia wizualne i multimedialne, zajęcia z dziedzictwa lokalnego oraz trening umiejętności społecznych dedykowany dzieciom.

Projekt skierowany jest do osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia, mieszkających na obszarze objętym Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Bartoszyce na lata 2016-2022 (LPR). Grupę docelową stanowić będzie 100 osób (70K, 30M).

W ramach projektu powstanie Centrum Aktywności Lokalnej w budynku po byłym dworcu kolejowym w Bartoszycach, który został zrewitalizowany w ramach komplementarnego projektu, powstaną pracownie do zajęć wizualnych oraz rękodzieła. W ramach projektu powstanie 10 nowych miejsc świadczenia usług społecznych w Bartoszycach. Efektem będzie nabycie przez Uczestników umiejętności społecznych, zwiększenie aktywności społecznej poprzez czynny udział w zajęciach, w wyniku których nastąpi wzmocnienie więzi rodzinnych oraz podniesienie jakości życia codziennego