Obrady XXIX sesji Rady Miasta Bartoszyce

Udostępnij na:

24 września 2020 r. o godz. 10.00 w Bartoszyckim Domu Kultury odbędą się obrady XXIX sesji Rady Miasta Bartoszyce z następującym porządkiem:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołów z obrad XXVI, XXVII i XXVIII Sesji Rady Miasta.
4.Informacja Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
5.Informacja z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2020 roku.
6.Informacja o wynikach działalności spółek z udziałem Gminy Miejskiej tj. Cowik, Lokum, ZGO, TBS.
7.Raport okresowy z realizacji Programu Rewitalizacji Miasta Bartoszyce na lata 2016-2022.
8.Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ zmiany budżetu – projekt 1/XXIX,
b/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2020 – 2035 –projekt 2/XXIX,
c/ regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Bartoszyce –projekt 3/XXIX,
d/ ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych – projekt 4/XXIX,
e/ ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej – projekt 5/XXIX,
f/ terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – projekt 6/XXIX,
g/ wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – projekt 7/XXIX,
h/ rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi – projekt 8/XXIX,
i/ zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym na terenie gminy miejskiej Bartoszyce projekt – 9/XXIX,
j/ zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych – projekt 10/XXIX,
k/ wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych -projekt 11/XXIX.
9.Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
10.Sprawy różne.
11.Zamknięcie obrad.

Wszystkich uczestników informuję, że obrady Rady Miasta Bartoszyce są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Informację tę podaję wypełniając dyspozycje art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych).