Obrady XXV sesji Rady Miasta Bartoszyce

Udostępnij na:

28 maja 2020 r. o godz. 10.00 w Bartoszyckim Domu Kultury odbędą się obrady XXV sesji Rady Miasta Bartoszyce z następującym porządkiem:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z obrad XXII, XXIII i XXIV Sesji Rady Miasta.
4. Informacja Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Ocena zasobów pomocy społecznej dla Gminy Miejskiej Bartoszyce za rok 2019 – ze względu na obszerność materiał jest do wglądu w Biurze Rady Miasta.
6. Sprawozdanie z realizacji „Programu ochrony środowiska dla Miasta Bartoszyce do roku 2020” obejmujące lata 2017 – 2018.
7. Sprawozdanie z realizacji uchwały nr XXX/200/2017 Rady Miasta z dnia 16.02.2017 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017 – 2019 – w roku 2019.
8. Sprawozdanie z realizacji uchwały nr III/19/2018 Rady Miasta z dnia 28.12.2018 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019.
9. Sprawozdanie z realizacji uchwały nr V/36/2019 Rady Miasta z dnia 28.02.2019 r. w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Bartoszyce na lata 2019 – 2023 – w 2019 roku.
10. Sprawozdanie z „Programu współpracy Miasta Bartoszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r.”.
11. Sprawozdania z realizacji „Miejskiego Programu Wspierania Rodziny miasta Bartoszyce na lata 2019 – 2021” – za rok 2019.
12. Sprawozdania z działalności komisji Rady Miasta za 2019 rok.
13. Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ zmiany budżetu – projekt 1/XXV
b/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2020 – 2035 – projekt 2/XXV
c/ przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Bartoszyce na rok 2020” – projekt 3/XXV
d/ uchylenia uchwały nr XVII/111/2019 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków    zagospodarowania przestrzennego miasta Bartoszyce – projekt 4/XXV
e/ przejęcia zadania z zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych przez Gminę Miejską Bartoszyce – projekt 5/XXV
f/ wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Skarbem Państwa – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – a Gminą Miejską Bartoszyce – projekt 6/XXV
g/ zawarcia porozumienia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotyczącego założenia i prowadzenia przez Gminę Miejską Bartoszyce szkoły muzycznej – projekt 7/XXV
h/ wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Bartoszyce, dotyczącego zapewnienia posiłku osobom tego potrzebującym, a objętym pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Bartoszycach – projekt 8/XXV
i/ zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta – projekt 9/XXV
14. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
15. Sprawy różne.
16. Zamknięcie obrad.

Wszystkich uczestników informuję, że obrady Rady Miasta Bartoszyce są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Informację tę podaję wypełniając dyspozycje art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych).