Obrady XXI sesji Rady Miasta Bartoszyce

Udostępnij na:

Informujemy, że 23 stycznia 2020 r. o godz. 11.00 w sali 17 C Urzędu Miasta odbędą się obrady XXI sesji Rady Miasta Bartoszyce z następującym porządkiem:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z obrad XX  Sesji Rady Miasta.
  4. Informacja Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
  5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a/ zmiany budżetu –  projekt 1/XXI

b/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2020 – 2036 –  projekt 2/XXI

c/ zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Bartoszyce” – projekt 3/XXI

d/ opłaty targowej – projekt 4/XXI

e/ zmiany uchwały Nr XXXV/234/2017 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w mieście Bartoszyce – projekt 5 /XXI

f/ ustalenia opłat za przyjęcie odpadów z grupy 20, do zagospodarowania w Zakładzie Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Bartoszycach, na terenie składowiska odpadów w Wysiece – projekt 6/XXI

g/ ustalenia miejsc przeznaczonych do prowadzenia handlu w mieście Bartoszyce – projekt  7/XXI

h/ ustalenia regulaminu targowiska miejskiego „Mój Rynek” w Bartoszycach – projekt   8/XXI

i/  ustalenia wysokości opłat eksploatacyjnych za korzystanie z urządzeń targowiska miejskiego „Mój Rynek” przy ul. Kętrzyńskiej w Bartoszycach – projekt  9/XXI

j/ przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miasta Bartoszyce na 2020 rok – projekt 10/XXI

k/ zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Miasta Bartoszyce na 2020 r. – projekt 11/XXI

l/ zmiany uchwały nr XVII/99/2015 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 30 grudnia 2015 r. – projekt  12/XXI

ł/ zmiany uchwały nr XII/83/2019 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 27 czerwca 2019 r. – projekt  13/XXI

m/ zmiany uchwały nr XII/81/2019 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia będących schroniskami dla osób bezdomnych – projekt  14/XXI

n/ zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach – projekt   15/XXI

o/ udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu  – projekt 16/XXI

  1. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
  2. Sprawy różne.

8 .   Zamknięcie obrad.