Obrady XX sesji Rady Miasta Bartoszyce

Udostępnij na:

Informujemy, że 19 grudnia 2019 r. o godz. 11.00 w sali 17 C Urzędu Miasta odbędą się obrady XX sesji Rady Miasta Bartoszyce z następującym porządkiem:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z obrad XIX Sesji Rady Miasta.
4.Informacja Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
5.Uchwalenie budżetu Miasta Bartoszyce na 2020 rok
a/ opinia Komisji Programowej i Budżetu
b/ dyskusja
c/ podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Bartoszyce na rok 2020
d/ podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2020–2032.
6.Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ zmiany budżetu – projekt 1/XX
b/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2019 – 2036 – projekt 2/XX
c/ uchwalenia wydatków niewygasających w 2019 r.– projekt 3/XX
d/ powołania delegatów do reprezentowania Gminy Miejskiej Bartoszyce w Związku Warmińsko – Mazurskich Miast Pogranicza – projekt 4/XX
e/ przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok – projekt 5/XX
f/ wyboru ławników na kadencję od 2020 r. do 2023 r. do Sądu Rejonowego w Bartoszycach – projekt 6/XX
7.Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
8.Sprawy różne.
9.Zamknięcie obrad.

Wszystkich uczestników informuję, że obrady Rady Miasta Bartoszyce są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Informację tę podaję wypełniając dyspozycje art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych).