Obrady XIX sesji Rady Miasta Bartoszyce

Udostępnij na:

Informujemy, że 28 listopada 2019 r. o godz. 10.00 w sali 17 C Urzędu Miasta odbędą się obrady XIX sesji Rady Miasta Bartoszyce z następującym porządkiem:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Uchwalenie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołów z obrad XVII i XVIII Sesji Rady Miasta.
4.Informacja Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
5.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2018/2019.
6.Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ zmiany budżetu – projekt 1/XIX
b/ określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych – projekt 2/XIX
c/ określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości – projekt 3/XIX
d/ zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Bartoszyckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bartoszycach – projekt 4/XIX
e/ wprowadzenia zmian w uchwale Rady Miasta Bartoszyce Nr L/306/2006 z dnia 28 września 2006 r. – projekt 5/XIX
f/ ustalenia stawek opłat za korzystanie z Cmentarzy Komunalnych Gminy Miejskiej Bartoszyce – projekt 6/XIX
g/ przyjęcia rocznego „Programu współpracy Miasta Bartoszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”– projekt 7/XIX
7.Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
8.Sprawy różne.
9.Zamknięcie obrad.

Wszystkich uczestników informuję, że obrady Rady Miasta Bartoszyce są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Informację tę podaję wypełniając dyspozycje art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych).