„Bartoszyckie szkoły stawiają na kompetencje kluczowe!”

Udostępnij na:

Gmina Miejska Bartoszyce w partnerstwie z Project Hub sp. z o.o. realizuje projekt „Bartoszyckie szkoły stawiają na kompetencje kluczowe!”, którego celem jest poprawa jakości kształcenia w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów w Szkole Podstawowej nr 1 im. Romualda Traugutta w Bartoszycach, Szkole Podstawowej nr 3 im. Tadeusza Kościuszki,  Szkole Podstawowej nr 4 im.1 Pułku Artylerii Lekkiej w Bartoszycach, Szkole Podstawowej nr 7 im. Józefa Wybickiego, Szkole Podstawowej nr 8 im. Łesi Ukrainki z Ukraińskim Językiem Nauczania w Bartoszycach, poprzez działania zmierzające do wykształcenia u min. 90% z 1361 uczniów kompetencji kluczowych, doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 132 nauczycieli, zwiększenie wiedzy 1361 rodziców nt. wsparcia kompetencji kluczowych dzieci oraz doposażenie szkół w nowoczesne pomoce dydaktyczne wartości ponad 700 000 zł

W ramach projektu realizowane będą zadania:

  1. Zakup wyposażenia dla pracowni przyrodniczych i ICT
  2. Wsparcie dla nauczycieli
  3. Zajęcia dodatkowe dydaktyczno – wyrównawcze
  4. Warsztaty organizowane poza lekcjami z zakresu rozwoju kompetencji kluczowych
  5. Indywidualizacja pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami

Okres realizacji projektu: od: 2019-08-01 do: 2021-02-28

Wartość Projektu – 2 051 137,20 zł

Dofinansowanie – 1 945 724,20 zł

 

Projekt dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 2 Kadry dla gospodarki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Działania 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Poddziałania 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów.