Bartoszycki Budżet Obywatelski 2019

Udostępnij na:

6 czerwca ruszy nabór wniosków do Bartoszyckiego Budżetu Obywatelskiego, którego realizacja przypada w roku bieżącym.

Na realizacje zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019’ przeznaczono w budżecie Gminy Miejskiej Bartoszyce kwotę 30.000 zł. Kwota ta może być przeznaczona na jeden lub kilka projektów zgodnie z wynikiem konsultacji i głosowania.

Propozycje projektu może zgłosić każdy mieszkaniec Bartoszyc, instytucje publiczne, organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie działające na terenie miasta Bartoszyce.

Propozycje należy złożyć na formularzu, który w wersji elektronicznej dostępny będzie na stronie internetowej www.bartoszyce.pl oraz w wersji papierowej w sekretariacie Urzędu Miasta Bartoszyce. Do projektu można dołączyć dokumentacje fotograficzną związaną ze zgłaszanym projektem.

Zgłaszane mogą być każde inicjatywy obywatelskie określające zadania, które przyczynią się do pozytywnego rozwoju gminy. Inicjatywą obywatelską może być, w szczególności projekt zadania taki jak:

1) budowa, modernizacja lub remont elementu infrastruktury – z wyłączeniem wodociągów i kanalizacji;
2) działanie mające na celu poprawę warunków życia i funkcjonowania mieszkańców.

Propozycja  projektu musi być poparta pisemnie na formularzu poprzez co najmniej 20 mieszkańców Gminy Miejskiej Bartoszyce. Wniosek z projektem musi być sporządzony i podpisany przez mieszkańca miasta Bartoszyce.

Szczegółowe informacji zgodnie z literą prawa opublikowane zostaną 6 czerwca 2019 r. Zachęcamy Państwa do zgłaszania swoich propozycji! Wszystkie wnioski zostaną szczegółowo przeanalizowane, które inicjatywy okażą się najważniejsze, o tym zadecyduje głosowanie.