Porządek obrad IX sesji Rady Miasta Bartoszyce

Udostępnij na:

Informujemy, że 25 kwietnia 2019 r. o godz. 10:00 w sali 17C Urzędu Miasta Bartoszyce odbędą się obrady IX sesji Rady Miasta Bartoszyce z następującym porządkiem:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie protokołów z obrad VII i VIII   Sesji Rady Miasta.
  3. Informacja Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
  4. Ocena zasobów pomocy społecznej dla Gminy Miejskiej Bartoszyce za rok 2018 – ze względu na obszerność materiał jest do wglądu w Biurze Rady Miasta.
  5. Przyjęcie sprawozdania z realizacji uchwały nr XL/261/2017 Rady Miasta Bartoszyce z dnia z 30.11.2017 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Bartoszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r.”
  6. Stanowisko Rady Miasta Bartoszyce w sprawie zmian w Statucie Miasta Bartoszyce, zwiększających udział obywateli w procesie funkcjonowania i kontrolowania samorządu miasta Bartoszyce.
  7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a/ zmiany budżetu – projekt 1/IX

b/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata  2019 – 2029 – projekt 2/IX

c/  ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Bartoszyce oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku – projekt 3/IX

d/  rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Bartoszyce – projekt 4/IX

e/  zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta – projekt 5/IX

f/  zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie przez przewoźnika z przystanków komunikacji na terenie Miasta Bartoszyce, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Bartoszyce – projekt 6/IX

g/  budżetu obywatelskiego w Gminie Miejskiej Bartoszyce na 2019 rok – projekt 7/IX

h/ zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok – projekt 8/IX

  1. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
  2. Sprawy różne.
  3.  Zamknięcie obrad.