Brama Lidzbarska w Bartoszycach odzyska dawny blask

Udostępnij na:

28 marca 2019 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Burmistrz Miasta Bartoszyce Piotr Petrykowski oraz Skarbnik Miasta Jarosław Sielawa podpisali umowę z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego  na rewitalizację i zagospodarowane Bramy Lidzbarskiej.

Projekt polega na rewitalizacji i zagospodarowaniu obiektu dziedzictwa kulturowego Bramy Lidzbarskiej położonej przy Placu Konstytucji 3 Maja w Bartoszycach. Obejmuje w szczególności remont elewacji bramy, prace archeologiczne, drenaż, izolacje, zagospodarowanie terenu oraz wyposażenie.

Tytuł projektu: Rewitalizacja i zagospodarowanie na cele turystyczne Bramy Lidzbarskiej w Bartoszycach
Wartość ogółem: 835 455,93
Wydatki kwalifikowane: 835 455,93
Wnioskowane dofinansowanie: 710 137,54

Program Operacyjny:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Numer i nazwa Osi priorytetowej: Kultura i dziedzictwo RPWM.06.00.00
Numer i nazwa Działania: RPWM. 6.1 Infrastruktura kultury

Okres realizacji projektu:
Data podpisania umowy: 2019-03-28
Data rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu:2019-12-01
Data finansowego zakończenia realizacji projektu: 2020-11-30