Porządek obrad V Sesji Rady Miasta Bartoszyce

Udostępnij na:

Informujemy, że 28 lutego 2019 r. o godz. 10:00 w sali 17C Urzędu Miasta Bartoszyce odbędą się obrady V Sesji Rady Miasta Bartoszyce
z następującym porządkiem:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z obrad  III i IV  Sesji Rady Miasta.
 3. Informacja Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Sprawy różne.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a/ rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planuzagospodarowania przestrzennego miasta Bartoszyce – projekt 1/V
  b/ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bartoszyce – projekt 2/V ze względu na obszerność projekt uchwały jest do wglądu w Biurze Rady Miasta
  c/  zmiany budżetu – projekt  3/V
  d/ zmieniająca uchwałę nr III/8/2018 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Bartoszyce na 2019 r. – projekt 4/V
  e/ przyjęcia Miejskiego Programu Wspierania Rodziny miasta Bartoszyce na lata 2019–2021 – projekt 5/V
  f/ ustalenia opłat za przyjęcie odpadów z grupy 20, do zagospodarowania w Zakładzie Gospodarki Odpadami Sp z o.o. w Bartoszycach,
  na terenie składowiska odpadów w Wysiece – projekt 6/V
  g/ odstąpienia od zbycia nieruchomości w drodze przetargu – projekt  7/V
  h/ ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych–projekt  8/V
  i/ przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Bartoszyce na lata 2019 – 2023 – projekt  9/V
  j/ przeprowadzenia na terenie miasta Bartoszyce konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok – projekt  10/V
  k/ ustalenia zasad używania herbu i flagi Miasta Bartoszyce – projekt  11/V
  l/ obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej – projekt  12/V
  ł/ zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Miasta Bartoszyce na 2019 r. – projekt 13/Vm/ diet dla radnych Rady Miasta Bartoszyce – projekt  14/V
 6. Stanowisko Rady Miasta w sprawie petycji o zmianę zapisu uchwały i ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Bartoszyce.
 7. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 8. Zamknięcie obrad.