Informacja dla użytkowników wieczystych gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe

Udostępnij na:

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO
W PRAWO WŁASNOŚCI

na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. (Dz.U.2018.1716 i 2540)

Z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształciło się w prawo własności tych gruntów z mocy prawa.

Przez grunty zabudowane na cele mieszkaniowe należy rozumieć nieruchomości zabudowane wyłącznie budynkami:
1) mieszkalnymi jednorodzinnymi lub,
2) mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne, lub
3) o których mowa wyżej wraz z budynkami gospodarczymi, garażami innymi obiektami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.

Dokumentem potwierdzającym przekształcenie jest zaświadczenie, które stanowi podstawę ujawnienia prawa własności gruntu w księdze wieczystej oraz w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej w Starostwie Powiatowym a także wpisu roszczenia o opłatę w dziale III księgi wieczystej nieruchomości w odniesieniu do każdoczesnego właściciela. Zaświadczenie jest przesyłane na adres ujawniony w ewidencji gruntów i budynków.

Burmistrz Miasta Bartoszyce, w przypadku nieruchomości stanowiących dotychczas własność Gminy Miejskiej Bartoszyce wydaje zaświadczenie:
1) z urzędu – nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia,
tj. do 31.12.2019 r., albo
2) na wniosek właściciela – w terminie 4 miesięcy od dnia otrzymania wniosku, albo
3) na wniosek właściciela lokalu uzasadniony potrzebą dokonania czynności prawnej mającej za przedmiot lokal albo właściciela gruntu uzasadniony potrzebą ustanowienia odrębnej własności lokalu – w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku.
Wydanie zaświadczenia na wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 50 zł.

Z tytułu przekształcenia nowy właściciel gruntu ponosi na rzecz Gminy Miejskiej Bartoszyce opłatę przekształceniową, przez okres 20 lat, równą wysokości dotychczasowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego. Opłatę wnosi się bez uprzedniego wezwania, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, za wyjątkiem opłaty należnej za 2019 r., którą wnosi się w terminie do dnia 29 lutego 2020 r.

W przypadku przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności, opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego wniesione za 2019r zostaną odpowiednio przeksięgowane na należność za przekształcenie.

WAŻNE INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Przepisy ustawy stosuje się z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej w odniesieniu do przedsiębiorców, którymi mogą być np.:
• właściciele lokali użytkowych w budynkach mieszkalnych,
• osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w domach mieszkalnych i lokalach mieszkalnych, w tym lokalach spółdzielni mieszkaniowej o statusie odrębnej własności,
• spółdzielnie mieszkaniowe w zakresie wynajmowanych lokali użytkowych,
• deweloperzy (w zakresie mieszkań niesprzedanych),

Ustalenie odpłatności za przekształcenie (określenie wysokości opłat przekształceniowych) stanowi pomoc de minimis. Wartością pomocy jest różnica pomiędzy wartością rynkową gruntu a sumą opłat przekształceniowych. Za dzień udzielenia pomocy publicznej uznaje się dzień wydania zaświadczenia o przekształceniu.

Przepisy o pomocy de minimis nie będą miały zastosowania w przypadkach przekształcenia dotyczących nieruchomości wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli beneficjent złoży w terminie 3 miesięcy od dnia przekształcenia tj. do dnia 31 marca 2019 r. oświadczenie o zamiarze wnoszenia opłaty przekształceniowej przez okres:
1) 99 lat, licząc od dnia przekształcenia – jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywała w dniu przekształcenia, wynosi 1% albo
2) 50 lat, licząc od dnia przekształcenia – jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywała w dniu przekształcenia, wynosi 2%, albo
3) 33 lat, licząc od dnia przekształcenia – jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywała w dniu przekształcenia, wynosi 3%, albo
4) w którym suma opłat nie przekroczy wartości rynkowej nieruchomości stanowiącej podstawę ustalenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywała w dniu przekształcenia, jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywała w dniu przekształcenia, jest wyższa niż 3%.

W przypadku gdy nastąpi przekroczenie limitu pomocy de minimis (równowartość 200 000,00 euro w ciągu 3 lat), stosuje się dopłatę do wysokości wartości rynkowej nieruchomości określonej na dzień przekształcenia. Wysokość dopłaty ustalana jest z urzędu w drodze decyzji.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Bartoszyce, ul. Boh. Monte Cassino 1, pok. 32 lub telefoniczne pod numerem 89 762 98 54, 89 762 98 53.