Porządek obrad III Sesji Rady Miasta Bartoszyce

Udostępnij na:

Informujemy, że 28 grudnia 2018 r. o godz. 10:00 w sali 17C Urzędu Miasta Bartoszyce odbędą się obrady III Sesji Rady Miasta Bartoszyce
z następującym porządkiem:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołów z obrad I i II Sesji Rady Miasta.
3. Informacja Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
4. Uchwalenie budżetu Miasta Bartoszyce na 2019 rok
a/ opinia Komisji Programowej i Budżetu
b/ dyskusja
c/ podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Bartoszyce na rok 2019
d/ podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2019 – 2031.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ zmiany budżetu – projekt 1/III
b/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2018 – 2028 – projekt 2/III
c/ uchwalenia wydatków niewygasających w 2018 r. – projekt 3/III
d/ podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia                 pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkolei domu” na lata 2019 – 2023 projekt 4/III
e/ określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019 – 2023 – projekt 5/III
f/ przyjęcia wieloletniego „Programu osłonowego w zakresie dożywiania na terenie Miasta Bartoszyce na lata 2019 – 2023” – projekt 6/III
g/ przyjęcia „Programu współpracy Miasta Bartoszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok” – projekt 7/III
h/ przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miasta Bartoszyce na 2019 rok – projekt 8/III
i/ nadania nazwy ulicy w Bartoszycach – projekt 9/III
j/ przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok – projekt 10/III
k/ przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Bartoszyce do roku 2020” – projekt 11/III – ze względu na obszerność załącznik jest do wglądu w Biurze Rady Miasta
l/ ustalenia opłaty za korzystanie przez przewoźnika z przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Bartoszyce, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Bartoszyce – projekt 12/III
ł/ powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej – projekt 13/III.
m/ zmiany uchwały Rady Miasta Bartoszyce nr II/7/2018 z 3 grudnia 2018 r. – projekt 14/III
6. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie obrad.