Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Udostępnij na:

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) to miejsce w którym mieszkańcy Bartoszyc mogą zostawić wytwarzane przez siebie, selektywnie zebrane odpady komunalne. PSZOK mieści się w Wysiece. PSZOK czynny jest w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00 do 16.00. W soboty w godzinach od 9:00 do 15:00. W niedzielę i święta PSZOK jest nieczynny.

PSZOK przyjmuje nieodpłatnie posegregowane odpady dostarczone wyłącznie od osób fizycznych z gminy Miejskiej Bartoszyce.

W PSZOK-u zbierane są tylko i wyłącznie wskazane poniżej rodzaje odpadów sklasyfikowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (w załączniku)

Odpady wymagające opakowania przyjmowane są wyłącznie w szczelnych i nieuszkodzonych pojemnikach, zawierających informację o rodzaju odpadu.Natomiast odpady ulegające biodegradacji przyjmowane są w workach foliowych o pojemności do 120 I.

Osoby przebywające na terenie PSZOK obowiązane są do:

  1. okazania dokumentu stwierdzającego zameldowanie w gminie która podlega usłudze świadczenia PSZOK;
  2. przestrzegania zaleceń obsługi PSZOK, w szczególności w zakresie miejsca złożenia odpadów oraz sposobu poruszania się po PSZOK;
  3. zachowania wymogów bezpieczeństwa, w szczególności nieużywania źródeł otwartego ognia;
  4. zachowania kierunku przemieszczania się wynikającego z oznaczeń;
  5. stosowania się do ogólnych zasad ruchu drogowego.

PROCEDURA PRZYJĘCIA ODPADÓW PSZOK

  1. Pojazd przywożący odpady wjeżdża na teren Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Wysiece bramą wjazdową i zatrzymuje się na parkingu przy budynku socjalno-biurowym.
  2. Przywożący odpady do PSZOK przekazuje obsłudze wymagane dokumenty zgodnie z regulaminem PSZOK obowiązującym na terenie ZZO Wysieka.
  3. Po przeprowadzeniu kontroli i odnotowaniu danych ewidencyjnych przyjmujący odpady kieruje pojazd do odpowiedniej części PSZOK. Odpady ulegające biodegradacji i odpady budowlane odpowiednio do kontenerów typu KP7, odpady selektywnie zebrane do odpowiednich pojemników (rozładunek należy do przywożącego odpady). Odpady niebezpieczne będą obierane przez pracownika obsługującego PSZOK i umieszczane w przystosowanym do tego celu pomieszczeniu magazynowym.
  4. Po rozładowaniu pojazd opuszcza teren PSZOK